Svensk Solenergi | Start / Om oss / Etik och produkter
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Etik och produkter

pdf Etik och produkter

För medlemskap i Svensk solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. Nedan beskrivs den praxis som företagsmedlemmar i Svensk Solenergi står för.

Framkommer det att någon gör avsteg från nedanstående ska företaget presentera en plan för när en förändring kan vara genomförd. ”Medlem som inte fullgör sina åtaganden gentemot föreningen, eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen eller dess syften, får uteslutas av årsmöte på förslag av styrelsen” (enligt föreningens stadgar).

Kommunikation till kunder, med mera

 • Annonsering eller annan marknadsföring ska ske med saklighet, ansvar och objektivitet. Systems och komponenters funktion och egenskaper får inte vara vilseledande utan ska beskrivas utgående från kända fakta som kan verifieras med objektiva testresultat från ackrediterade testinstitut.
 • Det energiutbyte som ett solenergisystem beräknas ge och som delges kunder eller andra parter etc ska kunna verifieras med beräkningar för svenska förhållanden. Den reduktion av CO2-gaser som ett system beräknas ge ska beräknas med vedertagna och accepterade metoder.

Produkter och system

 • Produkter och system som tillverkas, säljs eller används ska vara testade enligt gällande rekommendationer och vara märkta så att det framgår vem som är leverantör.
  • Solfångare som tillverkas, säljs eller används ska vara provade och godkända enligt CEN 12975*
  • Solceller som tillverkas, säljs eller används ska uppfylla krav enligt IEC61215 respektive IEC61646**
  • Systemkonstruktioner ska utföras av person med dokumenterad kunskap och installationer ska utföras av behörig installatör med garantier enligt gällande branschstandard
 • Material som används i produkter eller system som tillverkas, säljs eller används ska väljas enligt principen att ge en så liten miljöbelastning som möjligt med hänsyn till rådande ekonomiska villkor.
 • Så kallade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens definitioner får inte förekomma i produkter eller system som tillverkas, säljs eller används:
  • CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1 och 2
  • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)
  • Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar)
  • Hormonstörande
  • Ozonnedbrytande
Styrelsen 2007-07-10
 

*) På sikt ska alla solfångare ha Solar Keymark – www.solarkeymark.org.
**) Eventuell motsvarande kompl. formulering med avseende på solceller. 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2016-12-14

Nominera till Solenergipriset 2017

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2016-11-22

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt

Regeringen meddelade i går att den avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration.

2016-10-21

Ta bort strafftullarna på solcellsmoduler

Den 12 oktober skickades ett brev till EU-kommissionär Cecilia Malmström med en vädjan om att ta bort strafftullarna på solceller och solcellsmoduler från Kina. Brevet är underskrivet av fler än 400 europeiska företag i 28 medlemsländer.

2016-10-18

Energimyndighetens solelstrategi har presenterats

Svensk Solenergi ser mycket positivt på att det äntligen finns ett förslag till strategi för användning av solel i Sverige.

2016-10-07

Solcellsstödet förlängs

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller. Ändring innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från 31 december 2016 till 31 december 2019.