22 juni 2022 |

Ändringar i ellagen 1 juli

Den 1 juli träder ändringar i ellagen, SFS 2022:596, i kraft.
Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv och Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter (Ei 2020:02).
Bland ändringarna finns paragrafer för att gynna flexibilitetstjänster och mikroproducenter. Här nedan listas de för solbranschen viktigaste förändringarna.

1. Krav på rutiner hos elnätsföretagen
.

Paragrafen som anger att nätföretag ska ha standardiserade rutiner för anslutning av elproduktionsanläggningar inkluderar nu även energilager. Det står också uttryckligen att:

Sådana rutiner ska, så långt det är möjligt och ändamålsenligt, säkerställa en snabb och enkel anslutning.”

 

2. Ny definition av mikroproducent
.

Med den nya lagen ändras reglerna för vem som räknas som mikroproducent i ellagens mening.

Ändringarna innebär framför allt att mikroproducenter kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätföretaget. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att skattereduktionen för mikroproducenter maximalt betalas ut för den mängd el som köpts in under året.

Följande krav gäller från den 1 juli 2022 för att slippa betala avgift för att mata in el till elnätet:

  • Elabonnemanget ska vara max 63 A
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara max 43,5 kW

Följande krav gäller för att slippa betala en engångskostnad till nätföretaget vid anslutning:

  • Elabonnemanget ska vara max 63 A
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara max 43,5 kW
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara maximalt så hög som abonnemanget för uttag av el

För mikroproducenter som har en produktionssäkring, alltså ett större abonnemang för inmatning än uttag av el, har nätföretagen således rätt att ta ut en engångskostnad vid anslutningen. Men de har inte rätt att ta en återkommande avgift för inmatning.

Det kommer alltså framöver bli än mer intressant för mikroproducenter att fylla sina tak med paneler och bygga stora solcellsanläggningar. Detta främjar mer kostnadseffektiva installationer eftersom mer effekt kan installeras när installatören redan är på plats. Beroende på hur hög anslutningskostnad nätföretaget tar ut för produktionssäkringen kan det alltså bli mer intressant än idag för småhusägare att installera produktionssäkring. Större anläggningar kommer att leda till att nätföretagen i vissa områden behöver förstärka elnätet, något som regeringen också uppmuntrar i propositionen, där det står; ”Det är också önskvärt att elnätet anpassas till mer småskalig elproduktion”.

 

3. Nej från nätägaren måste komma inom en månad
.

En annan ändring som rör små elproducenter är 4 kap 2 § som anger att nätföretag endast får neka anslutning av små produktionsanläggningar, på max 43,5 kW, om de meddelar nekandet inom en månad från föranmälan. Det berör kunder som vill utöka sin säkringsstorlek, skaffa en produktionssäkring eller har en säkringsstorlek högre än 63 A.  För mikroproducenter som vill ansluta en anläggning inom befintlig säkringsstorlek har nätägaren även fortsättningsvis skyldighet att ansluta produktionsanläggningen.

 

Regeringens proposition till lagändring hittar du här.

Ellagen hittar du här.

 

Frågor? Kontakta Oskar.

  • Inga träffar.