Svensk Solenergi / Att installera solenergi / Bygglov och detaljplan
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Bygglov och detaljplan


I det fall en fastighetsägare har för avsikt att montera solcellsmoduler (eller solfångare) på en byggnad i ett område med detaljplan bör fastighetsägaren förvissa sig om att montering av solcellsmoduler (eller solfångare) är förenligt med detaljplanebestämmelserna.

Huvudregeln sedan länge är att det krävs bygglov för ändring av byggnader inom detaljplansområden. Sedan första augusti 2018 gäller nya bestämmelser i 9 kap. 3 c § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, avseende bygglov för solcellsmoduler (eller solfångare). 

De nya bestämmelserna innebär att det som huvudregel inte länger behövs bygglov för att på en byggnad montera solcellsmoduler (och solfångare) som följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. 

Det ska dock uppmärksammas att bygglovsbefriade åtgärder ändå måste uppfylla övriga krav i PBL, bland annat att icke-bygglovspliktiga åtgärder som huvudregel ska genomföras så att åtgärden inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser (enligt 10 kap. 2 § p. 2 PBL). Tillsynsmyndigheter kan exempelvis ingripa med rättighetsförelägganden om åtgärden inte uppfyller PBLs krav.

Om solcellsmoduler (eller solfångare) uppförts i strid med detaljplan och PBLs regler riskerar fastighetsägaren att få ett föreläggande om att avlägsna eller ändra installationen. Det kan till exempel röra sig om att det i detaljplanen definieras att taken ska bestå av ett visst material eller ha en viss färg.

 

Ett exempel på när montering av solcellsmoduler på tak förhindrats trots bygglovsundantaget är ett avgörande från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som kom i oktober 2018.

Rättsfallet rörde nekat bygglov för solcellsmoduler på en privatägd fastighet i Uppsala kommun. Domstolen konstaterade att bygglov inte krävdes för att montera solcellsmoduler enligt bygglovsansökan. På begäran av fastighetsägarna prövade dock domstolen om åtgärderna – trots att de var bygglovsbefriade – uppfyllde övriga krav i PBL som ställs på icke-bygglovspliktiga åtgärder (exempelvis förenlighet med detaljplan). Domstolen fann då att monteringen av solcellsmodulerna inte var förenlig med den gällande detaljplanen för området, som angav att taktäckningen skulle vara rött taktegel. Monteringen av solcellsmodulerna ansågs därför strida mot detaljplanen och att det inte var en liten avvikelse mot detaljplanen.

 

/januari 2019