Följ oss i sociala medier

Skatteregler för solel

Huvudregeln är att all el som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Undantag finns för egenproducerad el från solcellsanläggningar (det vill säga för el som inte matas ut på koncessionspliktigt elnät).

 

När elen inte är skattepliktig

El från en solcellsanläggning är inte skattepliktig om den:

01

framställts i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt mindre än 500 kW

02

framställts av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt mindre än 500 kW

03

inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

 

En solelproducent som äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger en installerad toppeffekt om 500 kW betalar alltså ingen energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen.

När elen blir skattepliktig

Om en anläggning överstiger 500 kW blir all egenanvänd solel skattepliktig. Samma sak gäller om en producent producerar el i en anläggning som understiger 500 kW, men har flera anläggningar som tillsammans överstiger 500 kW. Producenten har rätt till skatteavdrag och betalar 0 öre/kWh för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen.

Skatteavdraget är skillnaden mellan energiskatten (i januari 2021: 35,6 öre/kWh ex. moms) och 0,0 öre/kWh. Avdraget görs i punktskattedeklarationen för energiskatt.

 

Skattskyldig

Skattskyldiga för energiskatt är:

  • Producenter av el
  • Nätägare
  • Frivilligt skattskyldiga

Skattskyldigheten inträder när någon av dessa överför den skattepliktiga elen till någon som inte är skattskyldig eller själv förbrukar elen. Den som är skattskyldig ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteverket, samt redovisa och betala energiskatt för den el som förbrukas, både egenproducerad och köpt el.

 

Nya regler från 1 juli 2021

Den första juli höjdes gränsen för undantag från energiskatt från 255 kW till 500 kW och en fullständig skattebefrielse för förnybar egenproducerad el från mindre anläggningar infördes (prop. 2020/21:113).

Förenklat innebär det:

  • Den solelproducent som äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger 500 kW toppeffekt behöver inte betala energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen.
  • Den solelproducent som äger flera mindre anläggningar vars sammanlagda effekt överstiger 500 kW toppeffekt, får göra ett avdrag till 0 öre/kWh för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggning understigande 500 kW, det vill säga slipper skatten men inte administrationen.
  • Den solelproducent som äger en anläggning med över 500 kW toppeffekt betalar den normala energiskatten på 35,6 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen som producerats i den anläggningen.

 

Här hittar du informationen hos Skatteverket. Klicka på följande länk: Skatt på el

Läs här om olika skattesatser och avgifter för solcellsanläggningar

Fem fall visas i presentationen på sidan 8 ovan

1, en liten anläggning – ingen skattedeklaration

2, många små som tillsammans är under 500 kW – ingen skattedeklaration

3, en stor som är över 500 kW – skattedeklaration och full skatt på egenanvänd el

4, som fall två men dessutom små anläggningar – skattedeklaration och full skatt på egenanvänd el från den stora anläggningen och tyvärr även skattedeklaration på all annan el som man använder, dvs stor administrativ börda, dock är skatten på egenanvänd el från de små anläggningarna nedsatt till 0 öre

5, flera små anläggningar som tillsammans överskrider 500 kW – skattedeklaration på all el som man använder, dvs stor administrativ börda, dock är skatten på egenanvänd el från anläggningarna nedsatt till 0 öre

Läs om gränsdragning mellan näringsfastighet och privatbostadsfastighet