500 kW - energiskatt på el

El från en solcellsanläggning på över 500 kW är belagd med energiskatt, även när den som producerat elen själv använder den. Dessutom är den som förfogar över minst 500 kW solcellseffekt skyldig att deklarera hela sin elanvändning till Skatteverket, även den el som köps in från elnätet.

Huvudregeln är att all el som används i Sverige är belagd med energiskatt på el, enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi. Undantag finns för egenkonsumerad el från små produktionsanläggningar. För solkraft går gränsen vid 500 kW, vilket avser panelernas effekt. Enligt Skatteverket ska inte växelriktarens effekt, eller eventuell differens mellan verkliga förhållanden och standardiserade testförhållanden, beaktas när solcellsanläggningens sammanlagda installerade toppeffekt beräknas. Svensk Solenergi arbetar aktivt för att egenanvänd el ska befrias från energiskatt. Om skatten togs bort skulle betydligt mer solel kunna produceras i Sverige.

Det är den som konsumerar el som ska betala energiskatt. Det innebär att du inte behöver betala energiskatt på såld el. Tre villkor ska vara uppfyllda för för att elkonsumtion inte ska beläggas med energiskatt.

 

När är elen inte skattepliktig?

El från en solcellsanläggning är inte skattepliktig om den:

01

framställts i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt mindre än 500 kW.

02

framställts av någon som förfogar över en sammanlagd installerad toppeffekt mindre än 500 kW.

03

inte överförts till koncessionspliktigt nät.

Gränsen på 500 kW gäller för solpanelernas sammanlagda märkeffekt. För andra kraftslag gäller andra effektgränser.

Skatteverket ger rättslig vägledning på deras hemsida angående skattepliktig el. Där framgår bland annat att en solcellsanläggning ses som sammanhängande om den placeras på en sammanbyggd huskropp, även om solpanelerna placeras på olika takytor och kopplas till olika abonnemang.

 

Vem är skattskyldig för elskatt?

Skattskyldiga för energiskatt på el är:

  • Producenter av el
  • Nätägare
  • Frivilligt skattskyldiga

Skattskyldigheten inträder när någon av dessa överför den skattepliktiga elen till någon som inte är skattskyldig eller själv förbrukar elen. Den som är skattskyldig ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteverket, samt redovisa och betala energiskatt för den el som förbrukas, både egenproducerad och köpt.

Den som förfogar över en eller flera solcellsanläggningar som överstiger 500 kW räknas som elproducent och blir skattskyldig för hela sin elanvändning. Det gäller även den som förfogar över flera små solcellsanläggningar som tillsammans överstiger 500 kW. För den som inte är skattskyldig är det elnätsägaren som samlar in energiskatten och deklarerar den till Skatteverket. Den som blir elproducent tar över ansvaret från elnätsägaren och ska därmed deklarera och betala energiskatt för hela sin elanvändning till Skatteverket.

För egenanvändning av el från solcellsanläggningar som understiger 500 kW får dock innehavaren göra skatteavdrag vilket innebär att energiskatten på den elen uppgår till 0 öre/kWh.

 

 

Fem fall visas i presentationen på sidan 7 ovan

1. En liten solcellsanläggning – ingen energiskatt på egenproducerad el och ingen deklaration.

2. Många små solcellsanläggningar som tillsammans är under 500 kW – ingen energiskatt på egenproducerad el och ingen deklaration.

3. En stor solcellsanläggning som är över 500 kW – Energiskatt på egenanvänd el och hela elanvändningen ska deklareras.

4. Anläggningsägaren har både anläggning(ar) som är större än 500 kW och anläggning(ar) som är mindre än 500 kW i storlek – Energiskatt på egenanvänd el från anläggningar över 500 kW. Ingen energiskatt på egenproducerad el från anläggningar under 500 kW. Hela elanvändningen ska deklareras.

5. Flera små anläggningar som tillsammans överskrider 500 kW – Ingen energiskatt på egenproducerad el. Hela elanvändningen ska deklareras.

 

Läs mer om skatt på el hos Skatteverket.