2 maj 2023 | ,

Dubbla rekord för solparker

Förra året godkände länsstyrelserna rekordmånga solparker, med en årlig elproduktion motsvarande användningen av hushållsel i 240 000 villor. Samtidigt väntar ännu fler anmälningar på beslut, som tillsammans skulle kunna producera mer än tre gånger så mycket el. Det visar en ny kartläggning av Svensk Solenergi. 

– Solkraften kan snabbt pressa ned de höga elpriserna som drabbar både företag och hushåll. Inget annat energislag kan byggas ut lika snabbt och om de här solparkerna får klartecken nu kan de börja leverera el redan till sommaren 2024, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Under 2022 godkände länsstyrelserna solparker med en total årlig elproduktion på 1,2 terawattimmar (TWh), vilket motsvarar användningen av hushållsel i 240 000 villor. Vid utgången av 2022 väntade samtidigt ännu fler solparker på besked från länsstyrelserna. Tillsammans skulle dessa solparker kunna producera 4,1 TWh el.

Allra flest solparker som väntar på klartecken finns i Skåne. Tillsammans har de skånska solparkerna en möjlig elproduktion på minst 1,4 TWh, vilket skulle kunna öka elproduktionen i länet med hela 52 procent.

– Sverige har ett skriande behov av mer elproduktion och solen är redo att leverera. Nu behövs en nationell strategi för solkraft för att se till att prövningsprocesser och möjligheten att ansluta till elnätet inte bromsar utvecklingen, säger Anna Werner.

De solparker som väntar på besked skulle delvis anläggas på jordbruksmark. Den aktuella ytan på 3 374 hektar motsvarar knappt 0,1 procent av Sveriges jordbruksmark eller 2,1 procent av den jordbruksmark som i dag ligger i träda.

– Det finns alla möjligheter att tillgodose Sveriges behov av både en stärkt livsmedelsförsörjning och ökad elproduktion. Solparker på en del av marken kan stärka lönsamheten i jordbruket och bidra till ett långsiktigt livskraftigt jordbruk i Sverige, säger Anna Werner.

Den starka utvecklingen för solkraften visar att Energimyndighetens långtidsprognos som presenterades den 13 mars återigen slår fel i att visa på solenergins potential. Enligt prognosen ger solkraften 3,1 TWh elenergi år 2025. Eftersom vi förra året fick 2 TWh elenergi från solkraften skulle det motsvara en ökning med mindre än 0,4 TWh per år. Det ska jämföras med att ökningen förra året var 0,9 TWh.

Fem fakta om solparker

1. Godkända och avslagna solparker 2022 
Under 2022 har länsstyrelserna godkänt 170 solparker med en möjlig elproduktion på 1,2 TWh (motsvarande användningen av hushållsel i 240 000 villor). Samtidigt har 67 solparker med en möjlig elproduktion på 1,3 TWh (260 000 villor) fått avslag. Vid utgången av 2022 väntade 158 solparker, med en möjlig elproduktion på 4,1 TWh (820 000 villor), på besked.

2. Elproduktion från solparker i Sverige i dag 
I dag producerar solparker i Sverige cirka 0,2 TWh el, motsvarande användningen av hushållsel i 40 000 villor.

3. Sverige jämfört med andra länder 
Elutbytet från solceller är lika stort i södra Sverige och längs kusterna i norra Sverige som i Danmark och Nederländerna och bara marginellt mindre än i Tyskland. Svalare temperaturer ökar solcellernas verkningsgrad.

4. Solparker, jordbruk och djurhållning 
Solparker kan kombineras med både odling och djurhållning. Det kan exempelvis vara vallodling med regelbunden skörd, långliggande vall med ängsliknande slåtter, grönsaksodling eller bete.

5. Solparkers klimatnytta 
För solceller som installeras i norra Europa tar det bara drygt ett år att producera lika mycket energi som förbrukats i tillverkningsfasen, enligt en studie från Fraunhoferinstitutet. För varje TWh solel kan utsläppen minska lika mycket som utsläppen från alla bilar i Stockholm (cirka 370 000 bilar).

  • Inga träffar.