30 november 2020 |

Grönt avdrag spikat – det här gäller

Den 25 november antog riksdagen förslaget om det gröna avdraget.

Det handlar om regeringens och finansutskottets förslag till riksdagsbeslut 11 2020/21:FiU1, i vilket lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik ingick. Därmed är det gröna avdraget alltså slutligen bestämt och börjar gälla från årsskiftet.

 

Så här skriver Skatteverket

Riksdagen har beslutat att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

 

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag så att köparen får avdraget direkt vid köpet. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

För rätt till skattereduktion krävs att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion eller hens förälder. Föräldern ska vara bosatt i Sverige.

Ytterligare information kommer inom kort.

Läs här om det gröna avdraget.

Intressant blir att se vad som verkligen ingår i begreppet ”arbets- och materialkostnader”.

 

Det har även kommit andra klargöranden som man kan läsa mer om via länkarna till skatteverket nedan.

Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; mervärdesskatt – läs mer här.

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostadläs mer här.

 

Skatt på el

Skatteverket skriver att produktionsenheter ses som en enda anläggning om de är geografiskt och tekniskt sammanhängande, exempelvis genom att de delar generator – läs mer här.

  • Inga träffar.