27 juni 2022 |

Inför valet – nytt solenergipolitiskt program

Svenska företag behöver snabbt en ökad tillgång till ren och billig energi, för att klara klimatomställningen och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Branschföreningen Svensk Solenergi har därför antagit ett nytt solenergipolitiskt program.
– I den situation vi är nu har vi varken tid eller råd att ignorera möjligheterna med solenergi. Föreningens vision är att 15 procent av elmixen ska komma från solkraft. Om man utgår från Svenska kraftnäts scenario med störst ökning av kraftproduktionen, motsvarar det 30 TWh 2030 och 45 TWh 2045, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Programmet täcker sju områden och presenterar 26 konkreta förslag på hur solenergins fulla potential kan tas tillvara i energiomställningen.

I första hand måste riksdag och regering peka ut en ambitionsnivå genom en nationell strategi och ett nationellt mål för solel. Solenergi ska kunna stå för 15 procent av den svenska elanvändningen, 30 TWh 2030 och 45 TWh 2045.

Även privatpersoners engagemang måste tillvaratas. Anslagen till det gröna avdraget bör öka och regelverken justeras för att skapa goda förutsättningar för alla som vill använda sig av egenproducerad, fossilfri el.

Dessutom bör Sverige bättre utnyttja de stora takens potential. Genom att slopa energiskatten på egenanvänd el, eliminera onödig skatteadministration och ställa krav på solceller vid omfattande nybyggnation och renoveringsprojekt kan vi bana väg för fler stora takanläggningar i Sverige.

Det är också viktigt med storskaliga solparker. Genom att inkludera solenergi när riksintresse för energiproduktion definieras, ökad transparens kring kapacitet i elnäten, icke-diskriminerande inmatningstariffer och tydliga tillståndsprocesser kan storskaliga anläggningar snabbt ge ett stort bidrag till elförsörjningen

Solvärme i både liten och stor skala får inte glömmas bort. Det gröna skatteavdraget bör omfatta även installation av solfångare, och storskalig solvärme bör inkluderas i energisystemet.

Sverige måste ta tillvarata möjligheterna med innovativ teknik. Utveckling och användning av innovativ teknik bör främjas genom offentliga initiativ, undanröjda hinder och ett nytt FoU-program för innovativ solenergiteknik.

Sist men inte minst. Anslagen till utbildning måste öka och riktade insatser behövs för att skapa instegsjobb. Incitamenten för att välja socialt och ekologiskt hållbara produkter måste stärkas.

Hela det solenergipolitiska programmet kan du läsa här.

Mer information/kontakt
Anna Werner, vd Svensk Solenergi
E-post: anna.werner@svensksolenergi.se
Tel: 076-818 49 15

  • Inga träffar.