5 juli 2022 |

Lång handläggningstid vid föranmälan?

Vad kan man göra om det tar för lång tid att få sin föranmälan godkänd?
Vi reder ut vad som gäller.

 
Innan installationen av en solcellsanläggning påbörjas ska installatören göra en föranmälan till elnätsföretaget som granskar ärendet och återkommer med ett installationsmedgivande.

Att ansluta en solcellsanläggning till ett befintligt elnätsabonnemang räknas inte i ellagens mening som en ny anslutning om storleken på elnätsabonnemanget är samma som innan. Eftersom installationen inte räknas som en ny anslutning är det inte reglerat i lagen hur lång tid handläggningen hos nätföretaget får ta. Det kan därför inte prövas av Energimarknadsinspektionen huruvida det tagit för lång tid eller inte.

Handläggningstiden är heller inte reglerad i de allmänna villkor som gäller mellan nätföretag och abonnent, NÄT2012K (rev 2) för konsumenter och NÄT2012N (rev 2) för näringsidkare. Därför kan lång handläggning generellt sett inte anmälas som ett kontraktsbrott.

Om en solcellsinstallation medför en höjning av elnätsabonnemangets huvudsäkring, antingen för hela abonnemanget eller endast för elproduktionen (en produktionssäkring), ses det i ellagens mening som en ny anslutning. För dessa gäller att nätföretaget ska genomföra anslutningen inom ”skälig tid”. Energimarknadsinspektionen kan då göra en bedömning av ett enskilt fall. Generellt har nätföretagen två år på sig om anslutningen kräver åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan anslutningen enligt lagen få ta längre tid. Detta gäller även för helt nya anslutningar.
 

Handläggningstid för solparker

En högaktuell fråga just nu är handläggningstider för föranmälan av solparker. Det råder ett rekordstort intresse för att ansluta solcellsparker till elnätet vilket medför långa handläggningstider på många håll i landet. För närvarande utarbetar EU-kommissionen REPowerEU-planen. Den innehåller direktivsändringar som ska sätta tak på tiden för tillståndsprocesserna för utbyggnad av förnybar energi. Dessutom föreslås geografiska områden (fokusområden) där tillståndsprocessen ska få ta maximalt ett år.  I väntan på att förslaget antas finns en paragraf av intresse i ellagen;

4 kap. 8 § 

Ett nätföretag som har tagit emot en begäran om anslutning av en elproduktionsanläggning ska ta fram en tidsplan för sin handläggning av ärendet och lämna planen till den som vill ansluta anläggningen. 
 

Lagändring från 1 juli 2022

För nya installationer av små solcellsanläggningar, som kan mata in max 43,5 kW på elnätet, genomfördes en ändring i ellagen 1 juli 2022. Nätföretagen får nu neka anslutningen av en sådan anläggning om det meddelas inom en månad från inkommen föranmälan. Detta kan komma att sätta press på nätföretagen att korta ned sina handläggningstider.

Ändringarna i reglerna gäller för kunder som:

  • utökar sitt elnätsabonnemang, eller
  • installerar en produktionssäkring, eller
  • har en huvudsäkring över 63 A.

För övriga små solcellsanläggningar gäller precis som tidigare att nätföretagen inte har rätt att neka anslutning.
 

Hur kan vi hjälpas åt att korta handläggningstiderna?

  • Föranmäl endast solcellsinstallationer som ska installeras. Skicka inte in föranmälningar på spekulation.
  • Påbörja inga installationer innan installationsmedgivandet har givits.
  • Kontrollera att kundens mätplats är i gott skick enligt Energiföretagens guide Granska mätplatser.
  • Fyll i alla uppgifter korrekt vid föranmälan och inkludera samtliga bilagor. Alla kompletteringar i efterhand innebär mer administration för nätbolagen.

Svensk Solenergi bedriver ett arbete i syfte att påverka fler nätföretag att förenkla föranmälningsprocessen och använda sig av Energiföretagens ALP-blankett samt Rikta Rätt.

Frågor? Kontakta Oskar.

  • Inga träffar.