25 april 2023 |

Lugnande besked från elnätsbolagen

Den 12 april träffade Svensk Solenergi de tre stora elnätsbolagen på föreningens kansli på Kammakargatan i Stockholm. Mötet syftade till att diskutera hur man tolkar Energimarknadsinspektionens beslut att inte längre reducera nätavgiften för små elproducenter. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) offentliggjorde den 20 mars att myndigheten anser att elnätsföretagen inte längre ska följa den del av ellagen som uppmanar dem att ge reducerad nätavgift till små elproducenter (under 1,5 MW). Beslutet kom plötsligt för såväl Svensk Solenergi som elnätsföretagen som nu räknar på hur tarifferna kan ändras för att små elproducenter bättre ska bära sina egna kostnader i elnätet.

När avgiften höjs för små elproducenter kommer den samtidigt sänkas för de andra kundkollektiven (elanvändare och stora elproducenter), men då dessa kollektiv är stora jämfört med de få småproducenterna kommer sänkningen inte vara märkbar för någon.

Lugnande besked

De tre elnätsföretagen tolkar alla Ei:s beslut som att elnätsavgiften endast ska höjas för de som har större säkring för inmatning till nätet (produktionssäkring) än för utmatning från nätet (konsumtionssäkring).

Få berörs

För Vattenfall rör det sig om ca 300 abonnenter som får högre elnätsavgift som en följd av Ei:s beslut. Även för Ellevio är det ca 300 abonnenter som påverkas, framförallt solcellsägare med fastigheter med stora takytor. E.on har ett par tusen elproducenter med produktionssäkring som nu får högre elnätsavgift, men de utgör ändå mindre än 5 procent av solelproducenterna i företagets elnät. Så fort bolagen fastslagit tariffändringarna kommer höjningarna att genomföras och de genomförs tyvärr på befintliga kunder, inte bara nya. Då elnätsföretagen är medvetna om att kundernas kalkyler gjorts under andra förutsättningar kommer de i flera fall försöka skapa möjlighet för kunderna att välja en annan tariff så att effekten av tariffändringen kan lindras.

Ellevio har redan tydligt kommunicerat till sina kunder vilka som berörs och Vattenfall och E.on är på väg ut med sina meddelanden.

Elnätsföretagen påtalade att många projektutvecklare idag delar upp anläggningen i delar om 1,5 MW för att erhålla lägre elnätsavgift. Därmed bär de inte heller sina egentliga kostnader för elnätet idag.

Kort berördes också det faktum att näten måste användas ytterst smart för att solkraftens fulla potential ska kunna nyttjas. För detta behövs lag- och regeländringar, men också mer kunskap, exempelvis om hur sol- och vindkraft bäst delar på en anslutning.

Det faktum att det finns oseriösa aktörer som ansöker om att ansluta en solpark utan att ha förfoganderätt över marken gör att såväl Svensk Solenergi som de tre elnätsföretaget ser anledning att se över regelverket som säger att ett elnätsföretag inte får prioritera att behandla en ansökan om anslutning från någon som har kortare kötid än någon annan.

På mötet diskuterades också att villkorade avtal, det vill säga där elnätsföretaget har möjlighet att ansluta solcellsanläggningens när det råder nätkapacitetsbrist mot att en solcellsanläggning medger att dra ner inmatningen under de perioder när elnätet är som mest ansträngt. Om möjligheten till villkorade avtal klargörs av Energimarknadsinspektionen kan det ge möjlighet för mer solenergi i elnäten sett över hela året. Regleringen för sådana avtal mellan solcellsägare och elnätsföretag är idag inte ”solklar” i Sverige och lagstiftningen kan eventuellt behöva ses över för att näten bättre ska kunna utnyttjas.

Svensk Solenergi uttryckte också oro för att det är för mycket ”luft” i näten, det vill säga att elnätsföretagen kanske har för stora säkerhetsmarginaler när de avgör om det finns utrymme för mer solkraft på ett visst ställe. Elnätsföretagen menade att det skulle bli mer utrymme i elnäten om de fick bygga ut näten baserat på prognoser, precis som en del elnätsföretag idag undanhåller anslutning av viss kraft baserat på prognos, så kallad borgerlig tillväxt.

Närvarande på mötet var Måns Norlin, Senior Policy Advisor, Vattenfall, Karin Jönsson, Head of Political Affairs, E.on, Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio, och Matz Tapper, Ansvarig elnätsteknik och säkerhet, Energiföretagen. Svensk Solenergi var representerade av Madeleine van der Veer, hållbarhets- och näringspolitisk expert, samt Anna Werner, vd. 

  • Inga träffar.