2 februari 2022 |

Ny rapport jämför kraftslagens LCOE

Levelized Cost of Energy, LCOE, används för att jämföra kraftslag med avseende på kostnad per producerad kWh under hela kraftanläggningens livslängd. Energiforsk har här alltså tagit alla kostnader från vaggan till graven och delat på det antal kWh som anläggningen hinner producera för de vanligaste kraftslagen.

Rapporten som heter El från nya anläggningar jämför vad LCOE blir om man anlägger ny kraftproduktion i Sverige. Den kommer ut med några års mellanrum och nu är alltså den senaste klar. Villasystem med solceller och solcellsparker hanteras som två olika kraftslag i rapporten.
Solkraft i villasystem är det kraftslag som har lägst underhålls- och driftkostnader. Kostnaden för det arbete som ägaren utför själv, som rengöring och skottning, uppskattades till 640 kronor per år, oberoende av anläggningens storlek. Dessutom räknade författarna med ett byte av växelriktare på 21 300 - 27 900 kronor. Resultattabellen visar intervall för LCOE för de olika kraftslagen. Precis som vi i branschen redan visste hamnar LCOE för solcellsparker bra till, dvs är låg. Rapporten är utgiven av Energiforsk och finns här.

Läs rapporten ->

  • Inga träffar.