11 mars 2021 |

Nya möjligheter för solparker på jordbruksmark

Miljö- och klimatminister Per Bolund (Mp) har svarat på en fråga från Niels Paarup-Petersen (c) angående solcellsparker: "Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan plats.”

Svensk Solenergi anser att förnybar energiproduktion är ett väsentligt samhällsintresse. Solceller på tak och mark har förutsättningarna att i betydande utsträckning bidra till Sveriges omställning till ett förnybart energisystem.

Därför tolkar vi ministerns svar på Niels Paarup-Petersens fråga som att länsstyrelserna i sina bedömningar av solcellsparker ska ställa sig positiva så länge placeringen har gynnsamma externa omständigheter (bland annat god solinstrålning och närhet till elinfrastruktur), samtidigt som den valda placeringen minimerar miljöpåverkan i det aktuella området, oavsett om marken är brukningsvärd jordbruksmark eller inte.

Läs mer om de politiska diskussionerna här.

  • Inga träffar.