Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2013 / Debatt: Smartare stöd ger mer solel och nya jobb
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-03-20
|Debatt

Debatt: Smartare stöd ger mer solel och nya jobb

300 kvadratkilometer tak och fasader är en bra start för fler solfångare, menar Marie Fossum och Andrew Machirant.


Intresset för egen solelproduktion
 ökar snabbt bland Sveriges hushåll, företag och organisationer. Ett statligt stöd för solcellsinstallationer har funnits sedan 2009, men pengarna har tagit slut, varför bara var tredje av cirka 3 000 inkomna ansökningar har kunnat beviljas. 

Regeringen har nu anslagit ytterligare 210 stödmiljoner som ska räcka till år 2016. Genom att betala ut stödet snabbare kan regeringen ge solenergin en skjuts och skapa fler arbetstillfällen. Samtidigt underlättas ett snabbt införande av nettodebitering, det vill säga att producenter av solel tillåts kvitta tillfälliga produktionsöverskott mot egen elanvändning.


Tvärtemot vad många tror är solenergilösningar effektiva även på våra breddgrader. Dessutom halverades kostnaden för solceller mellan 2009 och 2012, en utveckling som gör solenergin till en allt intressantare del av Sveriges energimix.

Det växande antalet små producenter av solel bidrar inte bara med förnybar energi, på köpet får vi ett robustare elsystem och minskade förluster i elnätet. Dessutom ger det jobb. Till exempel i Tyskland sysselsattes cirka 130 000 personer inom solelområdet under 2010.


Men Sverige ligger efter. Under 2011 var eltillskottet från solceller totalt 8 miljoner kilowattimmar (kWh), en bråkdel av Sveriges elförbrukning. Per svensk innebär det 1 kWh solel, medan exempelvis Tyskland producerade cirka 300 kWh per invånare och Danmark 3 kWh.

Det finns i storleksordningen 300 kvadratkilometer tak och fasader med bra förutsättningar för solceller och solfångare i Sverige, en yta något större än landets alla golfbanor. Om bara en tiondel av denna yta togs i anspråk för solceller skulle det kunna ge Sverige 4 TWh (miljarder kWh) solel per år. Med genomtänkta politiska styrmedel och en fortsatt kostnadseffektivisering är detta ett rimligt utbyggnadsmål att uppnå inom 10-20 år.


Sedan år 2009 har privatpersoner, företag och organisationer i hela Sverige haft möjlighet att söka statligt stöd för investeringar i solceller. Intresset har varit mycket större än tillgången. Av de drygt 3 000 ansökningar som hade inkommit fram till årsskiftet har bara en dryg tredjedel kunnat beviljas.

Den växande högen av ansökningar innebär att många som vill investera i solceller tvingas rulla tummarna i väntan på beslut. Trots att intresset för solceller är stort har Sverige fortfarande inte släppt på bromsen.

Det är ett mycket positivt besked att regeringen anslår ytterligare 210 miljoner kronor i investeringsstöd för solceller. Det är också klokt att det maximala stödbeloppet har sänkts till 35 procent av investeringen, med tanke på att priset på solceller har sjunkit dramatiskt. Men den planerade utbetalningsperioden, som sträcker sig fram till 2016, är problematiskt lång.


Istället för att låta de potentiella investerarna vänta i åratal på besked om investeringsstöd bör de aviserade investeringsmedlen delas ut snabbare. Genom att fördela stödet redan under 2013-2014 kan regeringen bidra till att många fler investeringar kommer igång snabbt.

Det finns ytterligare ett viktigt skäl för att påskynda utbetalningarna av investeringsstödet; regeringen har aviserat att så kallad nettodebitering ska införas inom kort. Det innebär att producenter av egen el kan kvitta produktionsöverskott mot förbrukning, och bara betala för mellanskillnaden.


Den möjligheten finns 
på andra håll i världen, bland annat i Danmark där nettodebitering har tillämpats i 15 år. Energiminister Anna-Karin Hatt har vid ett flertal tillfällen aviserat att även Sverige ska ta steget. Ett antal utredningar har behandlat frågan och den senaste ska presentera sitt förslag innan sommaren 2013.

Vår uppmaning till regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt är alltså att betala ut investeringsstödet till solceller så snart som möjligt och skyndsamt införa nettodebitering. Svenskarnas vilja att producera egen el är stor – denna kraft bör tas tillvara!

 

Marie Fossum, Vice President, New Business, Fortum
Andrew Machirant, vice ordförande, Svensk Solenergi