Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2013 / Nettodebitering stärker elkunderna
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-03-13
|Press

Nettodebitering stärker elkunderna

Nettodebitering av el har många fördelar för samhället. Det bidrar inte bara till mer energimedvetna energikunder och lägre energianvändning utan också till ökad elproduktion från förnybar energi.


Sjunkande priser på solcellsanläggningar har ökat intresset både från privatpersoner och företag att generera egen el. För att utnyttja intresset och stimulera privata investeringar har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå ett system med nettodebitering för privatpersoner och företag med mikroproduktion i syfte att stärka elkonsumenternas ställning på elmarknaden.

Rätt utformat bör ett system för nettodebitering också stimulera minskad elanvändning. En elabonnent med egen elgenerering är mer intresserad och har bättre koll på sin elanvändning och har därmed större möjlighet att påverka densamma.

 

Minskad energianvändning ger minskade skatteintäkter


Det ingår i vårt samhällssystem att vi beskattar energi, vilket innebär att statens intäkter minskar om vi använder mindre energi, och då är det fel att hänga ut nettodebitering av lokal småskalig elgenerering för att det minskar statens intäkter.

Vi betalar energiskatt och moms på vår energianvändning, samtidigt som vi enligt EU-direktiv, och av flera andra anledningar, måste minska vår energianvändning.

Så om vi gör det vi måste, så minskar statens intäkter från energiskatt och moms. En del installerar värmepump, en del byter lampor, andra byter fönster, i syfte att minska sina energikostnader, och då minskar statens intäkter från energiskatt och moms. Om man installerar en solcellsanläggning minskar man sin energianvändning (den el man köper), och då minskar statens intäkter från energiskatt och moms.

Under de år som gått sedan nettodebitering föreslogs i en statlig utredning 2008 har det varit fokus på statens minskade intäkter från energiskatt och moms. Vi vill istället lyfta fram möjligheterna och önskar ett system som är väl förankrat hos elmarknadens aktörer.

 

Vi använder mest el när solen lyser


Som alla vet genererar solcellsanläggningar energi under dagtid. Då använder vi också som mest i industrin och på andra arbetsplatser (kontor, skolor, sjukhus, osv).

Under sommarmånaderna varierar elanvändningen mellan ca 10 GW på nätterna och 13–15 GW dagtid. Då är det svårt att se hur vår elbalans ska vara mer begränsande för solelanläggningar än andra förnybara energislag, däremot har bostäder (småhus, hyreshus, bostadsrätter) en annan användarprofil, vilket är huvudmotivet för nettodebitering.

 

Underlätta för den enskilde att leverera sin egen el till nätet


En solcellsanläggning genererar under perioder mer el än man använder i ett bostadshus. För en normalstor anläggning och ett normalstort småhus går då en stor del av genererad solel in på elnätet vid något tillfälle. Ersättningen för den elen är ofta en tredjedel av det man betalar för elen på elräkningen. Syftet med nettodebitering är att en elabonnent ska få möjlighet att mata in överskott på elnätet, för att sedan köpa tillbaka det när det behövs – utan att behöva betala energiskatt och moms på den el som den egna anläggningen genererat.

Den period som man väljer för nettodebitering är avgörande för potentialen, likaså den storlek på anläggning för vilken man tillåter nettodebitering. Här finns det exempel från andra länder som man bör utvärdera innan man föreslår hur nettodebitering ska införas i Sverige.

 

Alla tjänar på ett enkelt och ändamålsenligt system


Hur systemet administreras kommer också att påverka genomslaget. Här bör det vara en fördel om elnäts- och elhandelsbolag får ha ett ord med i laget och det borde vara smidigast om man kunde hantera allt på elräkningen.

Hur solcellsmarknaden kommer att utvecklas med ett system för nettodebitering beror sedan främst på framtida pris på solcellsanläggningar och på elpriset.

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 

 

Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 2, mars 2013. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.