Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Det behövs en nationell databas för solcellsanläggningar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-12-05
|Debatt

Det behövs en nationell databas för solcellsanläggningar

Energimyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för en nationell databas som innehåller alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, så att statistik kan föras löpande och tillgängliggöras på nationell, regional och lokal nivå.


Solenergibranschen behöver bättre statistik för att kunna utvärdera marknadsutvecklingen. Elhandelsbolag, elnätbolag och Svenska kraftnät behöver statistik för att kunna planera för framtida elhandel, elöverföring och elnätsutbyggnad. Energimyndigheten och politiker behöver statistik för att följa upp resultatet av olika styrmedel. Regering, länsstyrelser, regioner, energikontor, kommuner behöver statistik för att kunna följa utbyggnaden av förnybar energigenerering nationellt, regionalt och lokalt.

Dagens system för statistikinsamling räcker inte

Den statistikinsamling som görs idag är en del i Sveriges medverkan i IEA PVPS programmet, där man ska rapportera årliga försäljningssiffror för solcellsanläggningar. Statistikinsamlingen görs genom årlig direktkontakt med solcellsinstallatörer genom Uppsala universitet på uppdrag av Energimyndigheten.


Uppgifter som samlas in är installerad effekt under föregående år fördelat på nätanslutna villaanläggningar, små och stora kommersiella anläggningar, centrala anläggningar och självförsörjande anläggningar (ej nätansluten). Utöver det samlas även information om antal anställda på varje företag och typiska priser inom varje anläggningskategori. Så här har insamlingen skett under många år, men i dag finns det så många installatörer och försäljare inom solcellsbranschen att det är orealistiskt att ta in statistik via direktkontakter.


IEA PVPS statistikens installerad effekt per år saknar information om var det finns anläggningar eller hur många det finns. Då kan den inte brytas ner på regional eller kommunal nivå, och det går då inte heller att göra några prognoser kring när och var det genereras solel.


481 anläggningar i Skåne

Däremot finns det anläggningsstatistik i anslutning till nuvarande solcellsbidrag hos Boverket. Men bidragsstatistiken går inte att jämföra med IEA PPVPS statistiken när det gäller installerad effekt, dels stämmer den dåligt i tid, dels installeras system utan stöd.


Vid en kartläggning via nätägare i Skåne framkom det nyligen att det fanns 481 nätanslutna solcellsanläggningar varav 274 blivit beviljade stöd (varav 168 fått stödet utbetalt). Inte heller dagens elcertifikatsystem är en tillförlitlig statistikkälla då det bara är uppskattningsvis 30% av de installerade anläggningarna som i dagsläget är med i elcertifikatssystemet.

Inte bättre med föreslagen skattereduktion

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen under givna förutsättningar sänkt skatt för egenproducerad förnybar el som matas in på elnätet. Om/när skattereduktionen införs kommer det med tiden att finnas statistik hos Skatteverket på hur mycket förnybar el som matas in på elnätet utan koppling till hur många anläggningar som installeras.

Vidare säger erfarenheten att det är viktigt att det finns återkoppling på plats när man inför ett nytt stödsystem. Därför är det oerhört viktigt med löpande statistik, helst på månadsbasis. Med den befintliga IEA PVPS statistiken finns det ingen möjlighet att återkoppla hur den svenska solcellsmarknaden svarar på de incitament som ges med föreslagen skattereduktion förrän tidigast efter nästa årsskifte.

Elnätsbolagen bör rapportera installerade anläggningar

Det behövs ett nytt system för att följa upp antalet nätanslutna anläggningar som installeras. Det kan skapas genom att elnätsbolagens befintliga och kommande uppgifter samlas i en nationell databas som gör det möjligt att följa marknadsutvecklingen månadsvis, såväl nationellt som regionalt. Hur många som arbetar i branschen och aktuella priser kan man få fram genom Svensk Solenergi och direktkontakter med övriga företag.

 

 

DIAGRAM. I Danmark finns 90.000 anläggningar och en genomarbetad 
strategi för statistiksammanställning. Källa: Energinet.dk 


Energimyndigheten bör ansvara för att sammanställa och göra statistiken tillgänglig. En möjlighet kan vara att ändra i elcertifikatsystemet så man får med alla anläggningar där. De viktigaste uppgifterna att sammanställa är de som redan finns hos elnätsbolagen: datum för färdiganmälan, installerad effekt, kommun och koordinater (adress). En sådan databas finns till exempel redan för de nära 90.000 anläggningar som finns i Danmark (se diagram).

Framtida prognoser för solelproduktion

Med tiden kommer det att bli intressant att kunna prognostisera elgenerering från solcellsanläggningar som man idag gör med vindkraftsanläggningar. När det blir aktuellt kan man förvänta sig att såväl elnäts- och elhandelsbolag kommer att ställa egna krav på en ännu bättre databas än den som föreslås här. SMHI utvecklar i dagsläget prognoser för molnighet och solinstrålning som i framtiden kan användas för sådana prognoser. 
 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi 

 

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 7, 2014. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.