Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Det är vår – släpp loss solenergin
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-04-15
|Debatt

Det är vår – släpp loss solenergin

Svensk solenergi växer. Solel är tre gånger så stort som 2013. Det finns också fina tillväxtmöjligheter för solvärme om fjärrvärmebranschen öppnade sina ögon för dansk solfjärrvärme och om staten bestämde sig för att stimulera utbyte av gamla pannor.


Enligt den statistik som tagits fram av Energimyndigheten installerades cirka 35 MWe solcellsanläggningar i Sverige under 2014. Det är en fördubbling av installationer för fjärde året i rad. Den främsta anledningen är den internationella prisnedgången och nationell priskonkurrens som gör att många väljer att installera utan solelstöd.

Tyvärr har vi inte ännu någon detaljerad statistik nationellt, men Solar Region Skåne har gjort en sammanställning som visar att där nu finns 579 nätanslutna system med en sammanlagd effekt på 7,9 MWe. Det är en tredubbling sedan början av 2013. Utav dessa är det endast 206 som fått utbetalt solelstöd och endast 170 som är godkända för elcertifikat.

SOLEL. Installationen av solel fördubblades i Sverige under 2014. Här en maskinhall som försetts med solceller. Foto: EkoKraft.

Dansk solvärme slår nya rekord

För ett år sedan (se EM5/2014) fanns det 50 solvärmeanläggningar i danska fjärrvärmesystem med tillsammans cirka 400.000 m2 solfångare. Vid senaste årsskiftet hade det installerats ytterligare tio nya anläggningar samtidigt som man byggt ut ett par av de tidigare, så nu finns det sammanlagt cirka 550.000 kvadratmeter i drift. Och för närvarande pågår utbyggnad av en anläggning i Vojens till totalt cirka 70.000 kvadratmeter solfångare (50 MWt).

De danska anläggningarna minskar beroendet av dyr naturgas. I det sammanhanget vore det inte fel om Svenska fjärrvärmeföreningen utredde hur många medlemmar som eldar billigt biobränsle för kråkorna under sommaren i svenska närvärmesystem. De danska anläggningarna bygger på teknik som vi utvecklade i Sverige på 1980-talet och som tack vare den danska marknadsutvecklingen har väsentligt lägre kostnader än de vi uppnådde på 1980-talet.

SOLVÄRME. Solvärme i fjärrvärmesystem är vanligt inslag i Danmark. Så vanligt att det finns att beskåda på Legoland.

 

Mer intressant med solvärme i befintliga småhus

Det finns ett stort behov att byta ut gamla pannor med stöd av energimärknings- och ekodesignkraven. Från oktober kan system som kombinerar solfångare, ackumulatortank och en panna eller värmepump för småhus energimärkas. Bara 60 procent av landets närmare 300.000 fastbränslepannorna uppfyller Boverket utsläppskrav och sedan finns det fortfarande cirka 50.000 oljepannor, i våra småhus. Det borde inte vara orimligt att få mer än nuvarande ROT-avdrag om man byter ut gamla pannor.

Det kommer i princip att krävas att man kombinerar en panna eller värmepump med solfångare om man ska kunna få ett eller flera plus, där de mest energieffektiva systemen kan få A+++. Från oktober 2017 blir det krav på energimärkning av system med fastbränslepannor, samtidigt som de sämsta komponenterna inte längre får säljas.


Energimärkningen av system är baserad på provningsresultat för de olika komponenterna, som vägs samman i en ekvation. Det innebär att en installatör kan kombinera en solfångare från en tillverkare med en ackumulatortank från en annan och en panna från en tredje. För att få en hög klass är det en grundförutsättning att ackumulatortanken är välisolerad. Det är dock inte säkert att ett system med A+ är bättre än ett system med A eftersom märkningen inte tar hänsyn till hur bra komponenterna passar ihop med varandra. Det ansvaret ligger på systemleverantörerna.

Provning och märkning av Sol-Bio-system

Den vanligaste användningen av solvärme har varit i kombination med vedpannor. Nu är det vanligare att man kombinerar solfångare med pelletspanna eller värmepump, men det finns inga tester där man kan jämföra olika system. Därför har Svensk solenergi inlett ett samarbete med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Högskolan Dalarna för att genomföra systemprov och hjälpa till med energimärkningen av system där man kombinerar solfångare, ackumulatortank och en pelletspanna, ett så kallat Sol-Bio-system. En första utvecklingsprovning genomfördes 2010–2011 och nu pågår en skarp systemprovning baserad på en testsekvens bestående av sex dagar som ska representera varierande förhållande (utetemperatur, solinstrålning) under ett typiskt år. Projektet stöds ekonomiskt av Energimyndigheten.


Såväl utvecklingsprovningen som innevarande provning visar att en bra systemkombination kan minska den årliga pelletsmängden med upp mot en tredjedel jämfört med en referenspanna utan solfångare och ackumulatortank. Det beror givetvis på solfångarna, men det beror också på att pannans verkningsgrad blir högre. De samlade förlusterna från panna och ackumulatortank är i samma storleksordning som pannförlusterna i referensfallet. Erfarenheterna visar också att ett system med en dålig ackumulatortank, en dåligt anpassad panna och/eller en dålig styrning inte blir mycket bättre än referenspannan. Därför är det viktigt att prova systemen.

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 2, 2015. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.