Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Det behövs en analysgrupp för solcellsstödet
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-11-16
|Press

Det behövs en analysgrupp för solcellsstödet

Vi rekommenderar att det snarast tillsätts en analysgrupp som får i uppdrag att hantera och följa upp investeringsstödet för solcellsanläggningar och att branschföreningen är representerad i analysgruppen.


Om regeringens budgetförslag med ökade medel till solcellsstödet går igenom kommer det att bli betydligt fler anläggningar som uppförs 2016 och framöver, samtidigt som intresset för stödet kommer att öka. Då behövs en analysgrupp som kan följa upp stödet på ett väsentligt bättre sätt än vad som skett hittills.

Försäljningen har ökat flera år i rad med samma stöd


Försäljning av solcellsanläggningar har fördubblats flera år i rad med samma stöd, cirka 80 miljoner kronor per år, tack vare att solcellsanläggningarna blivit billigare (bild 1).

Bild 1 – utbetalt stöd (Boverket) och försäljning av solcellsanläggningar (Energimyndigheten). 


Något förenklat krävde försäljning av 1 MWe solcellsanläggningar drygt 20 miljoner kronor i stöd 2011 medan 1 MWe endast krävde två miljoner kronor i stöd 2014. Vad kommer då att hända om det tillförs 225 miljoner kronor, nära tre gånger så mycket stöd 2016, och sedan 390 miljoner kronor per år 2017–2019?

Bristfällig uppföljning av solcellsstödet till och med 2015


Under perioden juli 2009 till och med augusti 2015 har det kommit in 9 500 ansökningar, varav 3 500 har beviljats medel och 2.750 har fått medel utbetalda (Boverket). Beviljade medel uppgår till 489 miljoner kronor, utbetalda medel till 385 miljoner kronor, varför det finns 100 miljoner kronor som ännu inte betalts ut.

Det finns ingen (officiell) sammanställning av hur många MWe som installerats med stöd. En lokal utredning i Skåne avseende 2013 och 2014 visar att installationerna ökat väsentligt trots att det är förhållandevis få som fått stöd och utnyttjar elcertifikat. Det finns ingen (officiell) sammanställning/utvärdering av återstående 6.000 ansökningar som ännu inte behandlats, men det förekommer uppgifter om att 25% har avskrivits.

  

 

Bild 2 – solcellstöd till och med augusti 2015 (Boverket).

Närmare 60% av de ansökningar som inte ännu beviljats stöd eller avskrivits ligger på fem av totalt 21 länsstyrelser (bild 2). Här är det viktigt att ta reda på hur många och vilka som sökt före respektive efter första januari 2015 eftersom ”Stödnivån från och med den första januari 2015 är maximalt 30% till företag och högst 20% till övriga. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan första januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35%.”

Osäker och fördröjd marknadsstatistik


Den nationella försäljningsstatistiken, som indikerar att det installerats cirka 70 MWe nätanslutna solcellsanläggningar (december 2014), bygger på en rundringning bland leverantörer, med flera (Energimyndigheten). Den sent omsider initierade rapporteringen från elnätbolag omfattar enligt uppgift endast cirka 50 MWe (december 2014).


En viktig erfarenhet från internationellt samarbete (IEA PVPS) är att det är oerhört viktigt att det finns rutiner för uppföljning på plats när man ändrar, eller inför ett nytt, stödsystem. I dagsläget saknas denna uppföljning i Sverige då statistiksammanställningen bara sker en gång per år med en fördröjning på nära ett år.

Osäkra framtida effekter av skatter


Det finns flera osäkerheter kring olika skattereduktioner och energiskatt som har påverkat och kommer att påverka marknadsutvecklingen och som man måste ta hänsyn till när man hanterar och utvärderar stödets framtida omfattning.


Då man räknar på lönsamheten för mindre anläggningar har den skattereduktion som infördes den första januari 2015 en avgörande betydelse. Den olyckliga konstruktionen där skattereduktionen betalas ut i efterskott innebär att det är först efter årsskiftet som man kan utvärdera utfallet för 2015. Vidare är skattereduktionens varaktighet en stor osäkerhetsfaktor vid lönsamhetsberäkningar, varför man bör överväga att fastställa skattereduktionens varaktighet, på motsvarande sätt som elcertifikaten.


Den senaste tiden har solcellsstöd och ROT-avdrag gett nära samma ”stöd” vid installationer av mindre anläggningar, vilket sannolikt minskat intresset för investeringsstödet. Den föreslagna sänkningen av ROT-avdraget från första januari 2016 kommer sannolikt att öka intresset för investeringsstödet.

Det föreslagna undantaget för energiskatt på egenanvändning upp till 255 kW per organisation från första juli 2016 kommer för det första att leda till sämre lönsamhet för de som redan har installerat >255 kW, vilket är mycket olyckligt. Det kommer vidare att minska lönsamheten och därmed intresset att installera solcellsanläggningar hos större organisationer.

Vi behöver en analysgrupp 

För en varaktig marknadsutveckling behöver man undanröja de största osäkerheterna så solcellstödet kan avvecklas på ett genomtänkt sätt. Den nuvarande situationen med en mängd osäkerheter tillsammans med bristande hantering av solcellsstödet är allt annat än önskvärd. Svensk Solenergi vill se regler och stöd som ger en stabil och hälsosam marknadsutveckling och att man försöker undvika den internationellt allt för vanligt förekommande utvecklingen där en marknad växer explosionsartat ett eller ett par år vid införandet av för generösa stöd, för att sedan kollapsa när stöden tas bort.

Det är positivt för de som sökt stöd att regeringen tillför mer medel till solcellsstödet, men utan en kontinuerlig uppföljning av investeringsstödet i samarbete med branschrepresentanter är risken stor att det leder till oönskade marknadseffekter. För våra medlemsföretag är försäljning och installation av system, det vill säga marknadsutvecklingen, långt viktigare än hur många som har skickat in ansökningar till solcellsstödet.


Därför rekommenderar vi att det snarast tillsätts en analysgrupp som får i uppdrag att hantera och följa upp investeringsstödet för solcellsanläggningar och att branschföreningen är representerad i analysgruppen.

 Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 5 2015. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.