Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Installerad solcellseffekt per kommun i elcertifikatsystemet
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-03-02
|Statistik

Installerad solcellseffekt per kommun i elcertifikatsystemet

Statistik från elcertifikatsystemet visar att den svenska solcellsmarknaden växer. Det framgår att solceller främst installeras i tätbefolkade kommuner och regioner i södra Sverige, samt att Linköping ligger i topp.


Installerad solcellseffekt per kommun i elcertifikatsystemet de senaste tre åren.

 

Jämförelse mellan de olika systemen

Statistiken från elcertifikatsystemet respektive solcellsstödet visar, dels att den svenska solcellsmarknaden fortsätter växa och dels att många solcellsägare inte utnyttjar båda stödsystemen trots att man är berättigad till båda. Jämför vi statistiken från de två systemen är det tydligt att inte alla solcellsägare söker båda stöden, utan söker antingen solcellstödet eller  elcertifikat och möjligtvis ROT-avdraget. Det gör att vi inte kan utgå från något av systemen för att få fram en heltäckande statistik över mängden installerade solcellsanläggningar i Sverige.

Svenska solcellsägare gick miste om cirka 9 300 000 kronor  2014

Vid årsskiftet fanns det 2 550 svenska solcellsanläggningar som var godkända för elcertifikat, med en gemensam effekt på 48 600 kW. Försäljningsstatistiken för 2015 är inte klar ännu men under tidigare år har det varit cirka en tredjedel av den installerade solcellseffekten som sökt elcertifikat, tabellen nedan.

Om vi antar att solcellsanläggningar har ett genomsnittligt utbyte på den förväntade årsproduktionen på 850–1 050 kWh/kW från ett bra orienterat solcellssystem i Sverige, innebär det rent teoretiskt att det borde ha producerats ungefär 62 000 MWh solel under 2014.

Dock utfärdades  endast 10 770 certifikat vilket innebär att 51 000 MWh solel inte tilldelades något certifikat. Med ett snittpris på 182,90 kronor per elcertifikat under 2014 betyder det att svenska solcellsägare totalt gick miste om intäkter på cirka 9 300 000 kronor under 2014.


Varför söks inte elcertifikat?

Det finns två huvudsakliga skäl till varför det är en så låg andel av den producerade solelen som tilldelas elcertifikat. Ett är att många ägare av små solcellssystem anser att inkomsten som elcertifikaten ger inte är värd den extra administrationen.

Det andra är att det inte alltid är lönsamt att söka elcertifikat för hela produktionen. För att vara berättigad ett elcertifikat måste man ha en godkänd mätare som registrerar produktionen. I dagsläget är växelriktarna inte godkända som sådana mätare. Däremot är de mätare som registrerar den el som köps och säljs till en fastighet godkända. Detta får konsekvensen att det oftast endast är överskottsproduktionen från ett solcellssystem som genererar certifikat medan den solel som självkonsumeras (internt i en byggnad) inte tilldelas några certifikat. En solcellsägare kan få elcertifikat även för den självkonsumerade elen om en intern mätare installeras. För mindre solcellssystem är ofta merkostnaden för en sådan mätare och den årliga mätningsavgiften högre än intäkterna de extra certifikaten skulle innebära.

Dock har det börjat komma billiga elcertifikatmätare på marknaden som kan göra det lönsamt även för privatpersoner att söka elcertifikat för hela sin produktion.

Skillnader i mellan landets kommuner 

Energimyndighetens elcertifikatstatistik visar tydligt att utbyggnaden av solceller sker olika snabbt i landets kommuner – Linköpings kommun ligger i topp, följt av Västerås och Stockholm, när det gäller total installerad solcellseffekt som är godkända i elcertifikatsystemet. Fördelar vi istället effekten per invånare är det Vadstena, Boxholm och Arvika som hamnar högst. 

Det är ingen slump att det är just dessa kommuner som ligger i framkant. Forskning visar att olika lokala initiativ från exempelvis en kommun, det kommunala elbolaget eller lokal entreprenör ofta ligger bakom en stor utbyggnad av solceller. Initiativ som tagits i dessa kommuner är bland annat förenklade bygglovsansökningar för solceller, publicering av solkartor som visar potentialen för olika fastigheters tak och att det kommunala elbolaget erbjuder ersättning för mikroproducenters överskottsel.

 

Södra Sverige och tätbefolkade kommuner 

Solceller byggs främst byggs ut i södra Sverige och i de tätbefolkade kommunerna. Att produktionen sker där elen konsumeras innebär att mindre el går till spillo som förluster i elnäten och minskar behovet av utbygd överföringskapacitet.

Kommuner med högst installerad solcellseffekt som är godkänd för elcertifikat per invånare Kommuner med högst installerad solcellseffekt som är godkänd för elcertifikat

 

 

 

Kartorna är producerade av David Lingfors,
Uppsala universitet 

 

/