Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Ta bort kravet på momsregistrering
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-03-09
|Politik

Ta bort kravet på momsregistrering

De nuvarande momsreglerna innebär att privatpersoner måste momsregistrera sig för att få sälja överskottsel från solcellsanläggningar till sina elhandlare. Detta innebär extra administration, och därmed kostnader, för alla inblandade parter, privatpersoner, elhandlare och inte minst Skatteverket.

 

Angående Skatteverkets skrivelse: Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad (131 325316-14/11).

De nuvarande momsreglerna innebär att privatpersoner varje år ska redovisa och betala in obetydliga momsbelopp. En villaägare installerar typiskt en 5 kW solcellsanläggning. Den genererar knappt 5.000 kWh/år, varav villaägaren använder cirka hälften själv och matar in ungefär hälften (överskottet), alltså 2.400 kWh, på elnätet. En elhandlare betalar cirka 0,30 kr/kWh för inmatad el, i runda slängar 720 kronor per år, och lägger på 25 % moms à 180 kronor. Denna moms ska villaägaren redovisa och betala in till Skatteverket varje år i de 20 till 30 år, eller mer, som anläggningen används.  

Att undanta privatpersoner från momsplikten påverkar inte momsintäkterna för staten – antingen kommer momsen från elhandlaren eller från privatpersonen, se illustration nedan.

Illustration över el- och skatteflödet mellan de olika aktörerna med nuvarande förslag.
Precis som andra företag kvittar elhandelsbolag ingående moms mot den utgåend
e.

 

En förlustaffär för staten

Enligt handläggare på Skatteverket lägger de mellan tio och 20 minuter på rådgivning och handläggning när en privatperson momsregistrerar sig. Med antagandet att marginalkostnaden för en skatteverkstimma är 400 kronor, blir kostnaden för Skatteverket ungefär 100 kronor per momsregistrering plus den löpande administration som krävs. Låt oss vidare anta att det i dag är ett par tusen villaägare som matar in överskottsel. Administrationen av dessa har således kostat Skatteverket minst 200.000 kronor. En kostnad som kommer att ha öka till minst 2.000.000 kronor när tio gånger så många villaägare momsregistrerat sig för att kunna sälja sin överskottsel. En helt onödig merkostnad.

Ett undantag i mervärdesskattelagen, kapitel 3

Svensk Solenergis förslag är att frågan hanteras genom ett undantag i mervärdesskattelagen, kapitel 3, och utformas på liknande sätt som undantagen i energiskattelagen. Enklast är att gränserna sätts vid samma nivåer som för skattereduktion vid mikroproduktion av förnybar el.

Svensk Solenergi föreslår att

Omsättningen från försäljning av egenproducerad el för upp till 18.000 kronor per år som producerats i en anläggning kopplad till anslutningspunkt där säkringen inte överstiger 100 A av en aktör som på årsbasis köper mer el än denne säljer är undantagen från mervärdesskatteplikt.

 

Vårt förslag minskar Skatteverkets administration och kostnader.

Och dessutom undanröjs ett administrativt hinder för privatpersoner som vill investera i förnyelsebar elproduktion vilket billgare, snabbare och lättare tar oss mot regeringens mål på 100 procent förnyelsebart energisystem.

 

 

/