Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Utökad skattereduktion till andelsägd förnybar elproduktion utreds äntligen
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn
2017-09-06
|Politik

Utökad skattereduktion till andelsägd förnybar elproduktion utreds äntligen

Den sista augusti tillsatte regeringen den utredning som ska se om det går att förenkla skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el och om det går att utöka den till att även inkludera andelsägda system.


Utöver detta ska även Energimyndighetens förslag om att utesluta mikroproducenter från elcertifikatsystemet ingå i utredningen som ska vara klar till årsskiftet.

I regeringens promemoria står det att en utredare ska undersöka följande frågor:

 1. Förutsättningarna för och lämpligheten av att förenkla förfarandet för att få del av skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el för mikroproducenter, t.ex. genom att den lättnad som skattereduktionen innebär erhålls redan genom elräkningen.
 2. Förutsättningarna för och lämpligheten av att låta fler, såsom andelsägare av förnybar elproduktion (t.ex. i kooperativa former), komma i åtnjutande av skattereduktionen inom ramen för reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el eller, om detta inte är möjligt, få motsvarande ekonomiska villkor på annat sätt.
 3. Förutsättningarna för och lämpligheten av att nya mindre produktionsanläggningar inte ska ingå i elcertifikatsystemet och istället endast få ersättning genom skattereduktionssystemet. I denna del av uppdraget ingår bl.a. att utreda vilka mindre anläggningar som inte bör ingå i elcertifikatsystemet, vilken ytterligare ersättning dessa anläggningar i så fall bör få inom ramen för skattereduktionssystemet och om vissa anläggningar under föreslagen gräns även fortsättningsvis ska kunna få elcertifikat. Utredaren ska i denna del säkerställa att ingen aktör missgynnas beroende på ägandeform vid en eventuell förändring.


Svensk Solenergi har tidigare presenterat vår syn på dessa frågor i vårt remissvar på Energimyndighetens Solelstrategi.

 

Sammanfattningsvis vill Svensk Solenergi som branschföreningen lyfta följande om de tre punkterna ovan

 1. Flytta gärna skattereduktionen till elräkningen.
  Även om det inte är görbart att kvitta skattereduktionen mot energiskatten bör det åtminstone framgå på den elfakturan värdet av denna skattereduktion, även om själva intäkten erhålls senare. För att göra skattereduktionen mer långsiktig vill Svensk Solenergi att skattereduktionen tidsbestäms. SSE föreslår att skattereduktionen utformas på liknande sätt som de i Tyskland utformat sina inmatningstariffer. Nämligen att staten garanterar att den som investerar i mikroproduktion under 2017 att skattereduktionen är 60 öre/kWh för överskottselen i X antal år. Efter exempelvis två år kan skattereduktionen sänkas till Y öre/kWh för dem som investerar i sin anläggning då och dessa får denna ersättning i X antal år. Ett sådant upplägg möjliggör för staten att sänka ersättningen i takt med att priserna går ned utan att det drabbar de redan befintliga mikroproduktionsanläggningarna.

 2. Svensk Solenergi är positiv till att skattereduktionen utökas till andelsägd förnybar produktion, men att den begränsas till 30 öre/kWh och 10 000 kWh/år.
  Detta eftersom det är billigare att bygga större anläggningar, och då tanken är att detta är till för företrädesvis de som bor i lägenhet och inte har möjlighet till att investera själva, anser vi att skattereduktionen för andelsägd förnybar produktion bör begränsas så att de som har tillgång till egna tak eller fastigheter väljer att investera i dessa istället för i stora parker.

 3. Svensk Solenergi är emot Energimyndighetens förslag om att alla anläggningar under 68 kW utesluts ut elcertifikatsystemet eftersom vissa aktörer inte kan få en fullgod kompensation via skattereduktionen.
  Det gäller exempelvis ägare av anläggningar som byggts för hög självkonsumtion, eftersom en höjd skattereduktion för överskottselen inte kan kompensera för de uteblivna intäkterna från elcertifikaten för den självkonsumerade elen. En annan sorts aktör som inte kan kompenseras är ägare av flera flerbostadshus då underlaget för skattereduktionen inte får överstiga 30 000 kilowattimmar per år, vilket snabbt uppnås om flera system ägs av samma organisation, är registrerade på samma organisationsnummer.
  Som en kompromiss har Svensk Solenergi istället föreslagit att anläggningar upp till 68 kW som ägs av privatpersoner utesluts från elcertifikatsystemet, medan övriga anläggningar under 68 kW får vara kvar – men bara under förutsättning av skattereduktionen tidsbestäms.

 

 

/