Stadgar

gäller från och med 7 september 2021

1. Firma
Föreningens namn är Svensk Solenergi med engelskt namn Swedish Solar Energy Association.

2. Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

3. Ändamål och syfte
Föreningen är en nationell branschorganisation för solenergi, med ändamålet att tillvarata medlemmarnas intressen och främja användning och utveckling av solenergi i Sverige och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta ska bland annat ske genom att

 • vara solenergibranschens och medlemmarnas centrala nav och samlade röst i samhället och som opinionsbildare;
 • kommunicera och sprida information om solenergins fördelar och potential till politiker, beslutsfattare, media, näringsliv och allmänhet;
 • verka för förändringar av lagar och regelverk som möjliggör goda ekonomiska, regulatoriska och tekniska villkor för solenergi;
 • medverka till att solenergitekniker och stödjande tekniker utvecklas;
 • utgöra en kontaktpunkt och svensk samordnare i internationella sammanhang; samt
 • verka för kunskapsutveckling och god kvalitet bland branschens aktörer, produkter och anläggningar.

4. Medlemskap
Till medlem kan antas företag, organisation eller institution med verksamhet inom solenergiområdet som kan anses främja föreningens syfte.
Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen. Styrelsen fattar beslut om medlemskap. Ansökan innebär att medlemsföretaget åtar sig att följa föreningens etiska riktlinjer.

5. Medlems skyldigheter
Medlem i föreningen erlägger av årsmötet årligen fastställda avgifter. Styrelsen har rätt att nedsätta det första årets avgift för ny medlem vars första medlemsår är förkortat. Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar, stadgeenliga beslut samt föreningens vid var tid gällande uppförandekod. Aktuella dokument ska finnas tillgängliga på hemsidan.

6. Uppsägning av medlemskap
Säger medlem upp sitt medlemskap, sker avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår under vilket uppsägning sker. Medlem ska fullfölja sina skyldigheter gentemot föreningen under hela uppsägningstiden.

7. Uteslutning av medlem
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen, varvid medlemskapet omedelbart upphör. Utesluten medlem kan hänskjuta fråga om uteslutning till årsmötets prövning genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Erlagd avgift återbetalas ej till utesluten medlem.

8. Föreningens organ
Föreningens organ är:

 1. Årsmötet (medlemmarna)
 2. Styrelse
 3. Revisor/revisorer
 4. VD (i förekommande fall)
 5. Valberedning

Årsmötet och styrelsen har möjlighet att efter behov och önskemål uppdra åt arbetsgrupper att hantera särskilda uppgifter eller frågor.

9. Styrelse
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och handhar föreningens angelägenheter. Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte lägst fem och högst åtta ledamöter, samt lägst två suppleanter, vilka utses av årsmötet. Styrelsens ordförande utses av årsmötet. Styrelsen konstituerar i övrigt sig självt. Ordförande och suppleanter utses på ett år medan styrelsens ledamöter utses på två år.

10. Styrelsens arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av minst hälften av ordinarie styrelseledamöter. Kallelse utfärdas av styrelseordförande inför styrelsemöte och sändes även till suppleanter. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna eller suppleanter för dessa är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet, där ordförande har utslagsröst vid lika utfall.

11. Valberedning
Inom föreningen ska finnas en valberedning, bestående av minst tre personer, varav en ordförande, utsedda därtill av årsmötet. Årsmötet kan fastställa en arbetsordning för valberedningen.

12. Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en till två revisorer, varav minst en ska vara godkänd eller auktoriserad, och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa årsmöte. Revisorerna ska tillställa årsmötet revisionsberättelse som ska överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen ska inkludera ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer, ensam eller i förening, som styrelsen utser. I det fall att föreningen har VD, har denne rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

14. Räkenskapsår och verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Verksamhetsår är tiden mellan två föreningsstämmor.

15. Årsredovisning
Styrelsen eller den styrelsen utser lämnar föregående års räkenskaper till revisorerna senast 28 februari.

16. Årsmöte
Föreningens medlemmar sammanträder årligen före den sista april till årsmöte, på dag och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till mötet ska utsändas till medlemmarna minst tre veckor före mötet. På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötets ordförande.
 3. Val av mötets sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 7. Godkännande av dagordning.
 8. Framläggande av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret samt revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Val av styrelsens ordförande.
 12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 13. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleant(er).
 14. Val av valberedning, varav en ordförande.
 15. Fastställande av medlemsavgifter.
 16. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsmötets avslutande.

Av medlem väckta frågor eller förslag som ska föredras för beslut på årsmötet ska vara insända till styrelsen senast den 28 februari.

17. Extra föreningsmöte
Styrelsen äger kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte när så erfordras. Styrelsen ska även kalla till ett extra föreningsmöte om en revisor i föreningen eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, skriftligen begär att en sådant föreningsmöte sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan begäran kommit in till föreningen. Vid extra föreningsmöte ska ej andra ärenden beslutas än de som angivits i kallelsen.

18. Beslut på årsmöte och extra föreningsmöte
Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje medlem en röst. En medlem som inte är personligen närvarande vid mötet får utöva sin rätt vid mötet genom ett ombud som styrkes genom fullmakt. Mötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Alla frågor sker genom öppen omröstning, såvida inte votering med slutna röstsedlar begärs. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom i fråga om val då lika röstetal avgörs genom lottning.

19. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar fordrar att beslut bifalles med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande på mötet, vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

20. Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varvid beslutet ska bifallas av minst två tredjedelar av närvarande vid vartdera tillfället. Föreningens behållna tillgångar ska fördelas enligt beslut vid det senare av de två årsmötena.

Våra medlemskap

Koppar

9.600 kr

Denna kategori är bara öppen för företag som arbetar huvudsakligen med solenergi.

Brons

15.000 kr

Kategori brons är precis som koppar endast för företag som omsätter mindre än 10 Mkr och har färre än 3 anställda.

Silver

28.000 kr

Silver och brons är bara till för företag som har annan huvudsaklig verksamhet än solenergi.

Guld

31.500 kr

Standardmedlemskap med bättre förmåner än koppar, brons och silver.

Platinum

95.000 kr

Störst synlighet får du i kategori platinum.