Om elmarknaden

Nätkostnader 2020

Nät­nytto­­er­sättning

Det är olika nätnytto­ersättning i olika nät. Det är elnäts­­mono­po­listen i området som bedömer vilken nät­nytta som ska be­talas ut per kWh.

Diagrammet nedan visar nät­nytto­ersättningen inklusive moms för elva pris­områden i Sverige, nämligen de elva som ägs av de tre största elnäts­företagen, under perioden 1 januari 2020–31 december 2020.

Som fram­går av dia­grammet kan en nät­ägare välja att ge o­lika nätnytto­ersättning i sina olika pris­områden.

Ny rapport om nät­kostnad

Under 2020 studerade vi  de elva prisområden som Sveriges tre största nätägare har koncessionsrätt i. En familj Sol flyttades runt mellan de elva näten. Hur mycket Sols nätkostnad förändrades tack vare installation av solceller varierade mycket mellan de elva prisområdena. Ett prisområde är inte alltid samma sak som ett koncessionsområde. Om ett elnätsföretag har flera koncessionsområden som angränsar till varandra kan de utgöra ett prisområde.

 


Diagrammet ovan visar hur Sols elkonsumtion (grå fältet) var densamma före och efter installation av solceller. Före installationen var familjen tvungen att köpa all sin el (rött fält). Efter installationen behövde familjen inte köpa lika många kWh per år. Istället kunde de använda den el som de själva producerade (grönt fält). Dessutom fick de ett överskott av el från sin solcellsanläggning och kunde sälja många kWh (gult fält).

Diagrammet nedan visar hur nätavgiften för familjen Sol var fördelade på rörliga och fasta kostnader i de elva näten före installation av solceller (2020). På den högra y-axeln i diagrammet visas vad den totala nätavgiften (rörliga och fasta kostnader) var för familjen räknat per använd kWh el i de elva olika näten (svart linje).

 

Diagrammet nedan visar hur nätavgiften för familjen Sol blir fördelade på rörliga och fasta kostnader i de elva näten efter installation av solceller. På den högra y-axeln i diagrammet visas vad den totala nätavgiften (rörliga och fasta kostnader) var för familjen räknat per använd kWh el i de elva olika näten (svart linje).

Nu när familjen Sol har solceller erhåller de nätnyttoersättning också från sin elnätsägare eftersom den el som de levererar till nätet gör nätnytta. I diagrammet nedan ser du hur (staplar) hur många kronor som familjen får i nätnyttoersättning från sin elnätsägare i de elva olika näten. Vi visar också vad nätnyttoersättningen blir utslaget per kWh såld el (svart linje).

Familjen Sol har alltså i de elva näten (se diagram nedan) först en total nätkostnad före installation, därefter en ny total nätkostnad efter installation av solceller. Skillnaden i total nätkostnad för de elva näten visas längst till höger i diagrammet nedan.

Diagrammet nedan visar exakt samma sak som diagrammet ovan, men här har data grupperats tvärtom. En del tycker att diagrammet ovan är lättast att läsa, andra föredrar det nedan.

Och så har vi ett sista diagram för familjen Sol. Det visar hur mycket deras "totala nätkostnad" minskat i de elva nätet tack vare installationen av solceller. Dels har alltid den rörliga delen av elnätsavgiften sjunkit, dels erhåller de nätnyttoersättning för sina sålda kWh. Dessa två poster har i diagrammet nedan slagits ihop till en stapel vardera för de elva näten. Varje stapel i det sista diagrammet motsvarar alltså en grön hängande stapel i diagrammet ovan.

Läs hela rapporten

I rapporten som finns nedan (du kan ladda ner den genom att trycka på den knappt märkbara pilen i rapportens övre vänstra hörn) kan du förutom att läsa mer detaljerat om familjen Sol även läsa om familjen Solbil. De har en högre elanvändning eftersom de redan bytt sin gamla kärra till en ny elbil. Även Solbil flyttas runt i de elva näten för att se var sänkningen i "total nätkostnad" (det vill säga nätnyttoersättning och sänkning av elnätsavgift) för familjen är störst.

Gillade du vår genomgång av familjens Sols nätkostnader? Då gillar du nog våra statistiksidor också.