Följ oss i sociala medier

Just nu

Grafen visar hur stor andel av den svenska installerade soleffekten som producerar el just nu. En kall solig dag ligger andelen nära 100 procent och mörka vintertimmar ligger den tyvärr nära 0 procent.

Statistiken bygger på verkliga mätningar som utförs momentant av CheckWatt, ett av Svensk Solenergis medlemsföretag. CheckWatt mäter elproduktionen från 4 600 solcellsanläggningar med en sammanlagd effekt på 130 MW. Detta extrapoleras sedan till det totala antalet anläggningar (cirka 85 000 hösten 2021) och justeras även något eftersom urvalet inte är helt statistiskt representativt.

Månadsvis statistik

Svensk Solenergi har samlat in data över antal föranmälningar i respektive nät från de tre största elnätsföretagen varje månad under 2021. De tre företagen har ungefär 60 procent av elnätsabonnemangen i Sverige.

Vi utgår ifrån att dessa 60 procent av marknaden inte avviker från de övriga 40 procent för att approximera hela marknaden. Antalet inrapporterade föranmälningar ökar stort i år jämfört med förra året. I pdf:en nedan presenterar vi månadsdata hittills i år. Uppgifterna bygger på antagandet att varje föranmälan leder till en solcellsinstallation.

Årsvis statistik

Solkraft fortsätter att öka i Sverige. År 2020 ökade antalet nätanslutna anläggningar från 44 000 till 66 000. Det är en ökning med hela 50 procent. Den totala installerade effekten uppgick till 1,09 GW vid slutet av 2020 jämfört med 0,698 GW år 2019. Av dessa installerades två femtedelar, 400 MW, under 2020.

I pdf:en nedan kan du se nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, till och med år 2020. Statistiken kommer från Energimyndigheten, med kompletterande underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

Installerad effekt
per län

Här kan du se hur solcellsinstallationerna ökar i just ditt län samt hur länets utveckling ser ut relativt landet som helhet. Statistiken kommer från Energimyndigheten via elnätsföretagen samt SCB och uppdateras varje vår med föregående års data.