16 februari 2022 |

Positivt besked för mikroproducenter från lagrådet

Lagrådet instämmer med regeringens föreslagna ändring. Sverige bör slopa kravet på att småhusägare måste vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften vid inmatning av el till nätet.

I enlighet med vad vi har nämnt tidigare har regeringen föreslagit att småhusägare som säljer mer el än de köper fortfarande ska klassas som mikroproducenter. Lagrådet har nu publicerat sitt yttrande över förslaget Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. Lagrådet har inga invändningar mot den föreslagna ändringen. Därmed är ett av hindren för ändringen undanröjt och vi kan fortsätta hoppas att ändringen träder i kraft, så som regeringen föreslagit, den 1 juli 2022.

Det här kommer göra att småhusägare som redan har solceller på taket får incitament att bygga ut sin anläggning med solceller på fasad, alternativt att solcellerna åtminstone täcker taket. En del av de småhusägare som idag har valt att avstå från att installera solceller kommer uppmuntras till installation med tanke på att de – om lagändringen genomförs – kan täcka hela taket med solceller utan risk att straffas för att de säljer mer el än de köper.

Lagrådet har därtill i sitt yttrande riktat kritik mot uttrycken småskalig produktion och mikroproduktion, då de inte anses vara tillräckligt tydliga.

  • Inga träffar.