6 mars 2024 |

Prognos för antal installationer 2024

Svensk Solenergis prognos är 65 000 installationer av solcellsanläggningar 2024, en tydlig tillbakagång med 32 procent efter det starka 2023, men klart fler än under 2022.

Svensk Solenergi publicerade nyligen preliminär statistik över antalet föranmälda respektive färdiganmälda (anslutna) anläggningar helåret 2023. Siffrorna pekar på att det anslöts 96 000 nya solcellsanläggningar till elnätet under det gångna året, att jämföra med 55 000 som installerades 2022 enligt den officiella statistiken från Energimyndigheten. Installationstakten toppade i juni 2023 då 10 500 installationer genomfördes och sedan dess har installationerna minskat succecivt.

Enligt prognosen kommer vi under andra kvartalet i år återigen se en ökning av antalet installationer. Innan dess prognosticerar vi dock en fortsatt nedgång, till en nivå motsvarande genomsnittet för 2022. Sammanlagt under första halvåret är Svensk Solenergis prognos omkring 33 000 installationer.

För tredje och fjärde kvartalet är prognosen mer oviss och kommer till stor del att bero på hur den ekonomiska konjunkturen utvecklar sig. Vi bedömer dock att uppgången under andra kvartalet blir tillfällig och att en fortsatt nedgång väntar efter sommaren 2024.

Svensk Solenergis prognoser har senaste åren varit träffsäkra. I år är läget mer ovisst och svårbedömt, bland annat på grund av konjunkturen och de långsiktiga konsekvenserna av energikrisen 2022. Ovissheten visar sig tydligt i att de intervjuer med medlemsföretag som delvis ligger till grund för prognosen ger vitt skilda uppskattningar av utvecklingen under året.  Dessutom har Skatteverkets ställningstagande om grönt skatteavdrag för batterier skapat en osäkerhet hos konsumenter som även smittat solcellsmarknaden.

Installerad effekt

Prognosen gäller antalet installationer. Vi har inte gjort någon prognos för installerad effekt. Dock kan man utifrån prognosen resonera kring hur stor effekt som kan förväntas installeras under året.  Under 2023 installerades, enligt våra uppskattningar, 1,2–1,4 GW nätansluten effekt. Trots att antalet nya anläggningar förväntas minska under 2024 med 32 procent kompenseras det effektmässigt av en ökning av större anläggningar, främst på mark. Svensk Solenergis uppskattar att det kommer installeras 1–1,3 GW solkraft i landet under 2024, nätansluten effekt, ett marginellt lägre intervall än under 2023.

Föranmälningar

Det bästa måttet på efterfrågan av solcellsinstallationer är antalet föranmälningar. Dessa toppade i september 2022 och har sedan minskat successivt. Prognosen är nu ett kommande trendbrott i efterfrågan efter närmare 18 månaders tillbakagång.

Prognosen är baserad på intervjuer och enkätsvar från medlemsföretag samt bearbetning av statistik. Frågor om prognosen kan ställas till Oskar Öhrman, tekniskt ansvarig på Svensk Solenergi

  • Inga träffar.