18 mars 2024 |

Ei:s föreskrift om avgifter vid anslutning

Energimarknadsinspektionen, Ei, utarbetar under våren och sommaren 2024 en ny föreskrift för hur anslutningsavgifter till elnäten ska regleras. Svensk Solenergi deltar i projektets referensgrupp.

Bakgrunden är Ei:s besked från mars 2023 samt regeringens utredning Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64). Utredningen föreslår att flera paragrafer som reglerar elnätsbolagens intäkter och avgifter ska tas bort ur ellagen för att ge Ei möjlighet att ta fram föreskrifter utifrån EU:s reglering. EU-domstolens beslut i den så kallade Tysklandsdomen, som tydliggör att gällande svensk reglering inte är förenlig med EU-rätten, ligger till grund för utredningen.

Ei har sedan tidigare ingen föreskrift som behandlar avgifter vid anslutning till elnätet och ska nu utarbeta en sådan.

Ei har tidigare kommenterat att de svenska regler som ger små elproducenter en reducerad elnätsavgift står i strid med EU-lagstiftningen.

Svensk Solenergi kommer bland annat framföra att elnätsabonnenter vars huvudsakliga syfte är att konsumera el också ska kunna producera egen el inom sitt abonnemangs gränser utan att påföras tillkommande kostnader. Vi kommer även framföra att de som vill ansluta ny elproduktion till elnätet bör få en stärkt position i förhållande till elnätsbolagen, bland annat genom att få bättre insyn i hur anslutningskostnaden beräknas, tydligare spelregler för hur kostnaderna ska bestämmas, samt motverka överpriser. Rätten till villkorade avtal, samt kriterier för hur dessa ska utformas, bör också framgå av den kommande föreskriften.

Ansvarig på kansliet är Oskar.

  • Inga träffar.