26 mars 2024 |

Referensgrupp nätutvecklingslaner

Svensk Solenergi deltar i referensgruppen till regeringsuppdraget om hur Ei ska sammanställa och presentera information från de kommande nätutvecklingsplanerna.

I september ska alla elnätsföretag publicera sina första nätutvecklingsplaner för samråd. De första nätutvecklingsplanerna börjar sedan gälla från och med årsskiftet.

Energimarknadsinspektionen, Ei, har ett pågående regeringsuppdrag om att utreda hur innehållet i nätutvecklingsplanerna kan sammanställas och tillgängliggöras för intressenter. Ei ska redovisa utredningen till regeringen senast 31 augusti. I ett andra steg ska Ei utveckla ett ändamålsenligt it-stöd, exempelvis en karta, för att sammanställa och presentera informationen i nätutvecklingsplanerna.

Svensk Solenergi anser att det är viktigt att informationen i nätutvecklingsplanerna presenteras på ett lättförståeligt och överblickbart sätt. Exempel på information som bör presenteras i en karta är planerade investeringar i elnäten samt elnätsbolagens kommande behov av flexibilitet. De kapacitetskartor som ska tas fram enligt EU:s kommande elmarknadsreform är inte i sig en del av nätutvecklingsplanerna, men när kapacitetskartorna finns på plats bör de sampaketeras med nätutvecklingsplanernas information om framtida investeringar och prognoser.

Ansvarig på kansliet är Oskar.

  • Inga träffar.