8 juli 2021 |

Regeringen försvårar ytterligare för villaägarna att ursprungsmärka sin solel

I en ny promemoria föreslår regeringen att Energimyndigheten ska få ta ut en avgift för hantering av ursprungsgarantier. Myndigheten borde istället ges i uppdrag att utreda hur systemet med ursprungsgarantier kan effektiviseras med målet att fler villaägare ska vilja ursprungsmärka sin el. Endast en liten del av villaägarna ansöker idag om ursprungsgarantier som än så länge betingar ett lågt värde.

Det är positivt att regeringen väljer att inte följa myndighetens rekommendation att helt ta bort möjligheten för mikroproducenter att erhålla ursprungsgarantier. Det hade varit märkligt om regeringen följt myndighetens förslag. All annan svensk el är ju ursprungsmärkt. Då bör även de två tredjedelar av den svenska solelen som villaägarna säljer vara det.

Energimyndigheten har motiverat sitt förslag att ta bort möjligheten till ursprungsgarantier för mikroproducenterna med att administrationen blivit kostsam för myndigheten.

Svensk Solenergi anser att en bättre lösning på problemet med myndighetens betungande administration är att regeringen ger myndigheten medel att utvärdera och effektivisera sina arbetsprocesser.

Vi vill se en ordentlig utredning av varför hanteringen av mikroproducenternas ursprungsgarantier kunnat bli så dyr, liksom vad som kan göras för att effektivisera den.  Det uttalade syftet med utredningen bör vara att det ska bli mer – inte mindre – intressant för villaägare att ansöka om ursprungsgarantier. Det är redan idag alltför få som ansöker om ursprungsgarantier. 

Eftersom värdet på ursprungsgarantierna är litet och depåavgiften skulle bli 200 kronor (som Energimyndigheten föreslagit) kommer promemorians förslag i praktiken innebära att villaägarna helt slutar ansöka om ursprungsgarantier.

Det vore en mycket tråkig utveckling. Ursprungsgarantierna har ett stort symboliskt värde för solenergibranschen då de gör det möjligt att skilja solel från annan el. Regeringens förslag om en depåavgift är som att föreslår att Fairtrade-choklad numera ska säljas med branding blockchoklad.

Svensk Solenergi är en av remissinstanserna för promemorian. Vi arbetar med remissvaret som ska vara inne den 15 oktober 2021. 

____________________________________

Promemorian ”Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet” hittas här

Se vårt tidigare remissvar på den relaterade promemorian (I2021/00678) Krav på nätnettomätning i förordningen om ursprungsgarantier för el – 2021

Se också vår tidigare uppmaning till Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman att underlätta för mikroproducenter att erhålla ursprungsgarantier på sin solel – 2020

Se vår film om ursprungsgarantier här

  • Inga träffar.