10 oktober 2019 |

Remissvar angående Energimyndighetens delrapport

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar angående Energimyndighetens delrapportering av uppdrag om utredning av vissa genomförandefrågor i det omarbetade förnybartdirektivet (I2019/02420/E).

Idén med EUs omarbetning av förnybartdirektivet är att det ska öka andelen förnybart i den europeiska energimixen. Svensk Solenergi anser det därför olyckligt att åtminstone två avEnergimyndighetens förslag till hur Sverige ska anpassa sig till omarbetningen riskerar att medföra en begränsad utbyggnad av förnybar elproduktion.

Det ena förslaget, att ursprungsgarantier endast ska kunna sökas för el som matas ut på elnätet, går att motivera och ligger i linje med hur systemet är tänkt att fungera. Dock, om endast nätnetto ska användas för utfärdande av ursprungsgarantier bör det finnas ett undantag för de fall där en tredje part äger anläggningen.

Det andra förslaget, att mikroproducenter inte ska erhålla ursprungsgarantier alls på sin elproduktion urholkar syftet med systemet med ursprungsgarantier; att det ska gå att spåra ursprunget till all el. Därför avstyrker branschföreningen Svensk Solenergi förslaget. Berörda myndigheter bör istället satsa på att effektivisera hanteringen av ursprungsgarantier (och elcertifikat som hanteras delvis i samma system) istället för att avveckla.

 

Läs hela remissvaret här

  • Inga träffar.