12 juni 2020 |

Remissvar Fi2020/002314/S1

Svensk Solenergi har för privatpersoner önskat en övergång från nuvarande investeringsstöd,”solcellsstödet”, till ett högre ROT-avdrag.

Den föreslagna skattereduktionen för installation av grönteknik (grönt avdrag) är en god bit på väg. Icke desto mindre– några saker i promemorian måste rättas till för att önskvärda effekter ska uppnås:

  1. Tydliggör att nyproduktion omfattas av avdraget (billigast göra rätt från början).
  2. Låt solvärme omfattas av avdraget.
  3. Låt hela fakturan utgöra grund för avdraget, inte bara arbets- och materialkostnader.
  4. Stora anläggningar förbisedda-fyll på potten och förläng nuvarande förordning om solcellsstöd, så att den gäller för juridiska personer även efter 30 juni 2021. Presentera också samtidigt en stabil plan för hur solcellsstödet successivt ska avvecklas.
  5. Betaldatum bör bestämma vilket inkomstår som det gröna avdraget ska allokeras till, precis som för ROT och RUT. Grönt avdrag bör få göras för anläggningar som betalas i januari 2021, även ominstallationen gjordes 2020.
  6. Nätanslutning är ett onödigt krav nu när stödet går från investeringsstöd till skatteavdrag.
  7. Otydligheter: Vissa detaljer är något otydligt beskrivna i promemorian och behöver preciseras bättre.

 

Läs hela vårt remissvar här (Fi2020/002314/S1) – juni 2020

  • Inga träffar.