1 oktober 2018 |

Remissvar Boverkets rapport

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar till Boverkets rapport: Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan – analys och förslag, 2018:17.

SSE anser att det är bra att Boverkets förslag om att undantag från bygglov för solcellspaneler och solfångare utanpå byggnader i 9 kap 3 c § PBL kompletteras med ett undantag från krav på lov för byte av taktäckningsmaterial och fasadbeklädnad som utgör solcellspaneler och solfångare. Vidare anser SSE att det är relevant med anmälningsplikt vid montering av solenergianläggningar på andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Men att denna anmälningsplikt inte bör vara förknippad med ett startbesked. "Om Boverkets förslag att likställa en ”anmälan” med ”ansökan om startbesked” genomförs kommer långa handläggningstider för solenergianläggningar i kommunerna åter bli ett väsentligt hinder för utbyggnaden av solenergi på större fastigheter i Sverige.

 

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.