21 september 2021 |

Remissvar Ei PM2021:03

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Energimarknadsinspektionens promemoria Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet.

 Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet (Ei PM2021:03)

Generellt behövs starka prissignaler med avseende på lokalisering av kraftproduktion, eftersom det är viktigt för resurseffektiviteten i energiomställningen. Teknikutveckling inom batterier, vätgas, elbilar, elbilsladdare, värmepumpar och kylmaskiner ger stora möjligheter för framtidens konsumenter, producenter och prosumenter att avlasta våra redan hårt ansatta elnät. Det kan dock enbart ske om lämpliga prissignaler existerar.

Idag ges endast svaga prissignaler för att lokalisera etablering av kraftproduktionsanläggningar på bäst lämpade platser med avseende på elnätet.

På lång sikt bör incitamentsstrukturer, t.ex. i form av elnätstariffer, utformas så att kraftproduktion lokaliseras dit den gör mest nytta. På kort sikt riskerar emellertid snabba förändringar att drabba en ung, växande solbransch alltför hårt för att den ska kunna klara förändringen. Därför är konsekvensanalys viktigt.

 

Läs hela remissvaret här

  • Inga träffar.