8 januari 2018 |

Remissvar elmarknadslag Ds 2017:44

Svensk Solenergi anser att det är bra att nuvarande ellag (1997:857) ersätts med en ny elmarknadslag (2017:44), där lagstiftningens systematik och terminologi anpassats till de förhållandens som i dag råder på elmarknaden, och tillstryker därmed de föreslagna förändringarna.

Dock ser Svensk Solenergi gärna att det görs några tillägg och förändringar som skulle förenkla för småskalig elproduktion och mikroproducenter. Dessa är:

  1. Att definitionen av en mikroproducent i 6 kap. 22 § justeras något så att samma definition av mikroproducent används i både inkomstskattelag (1999:1229) och elmarknadslag (2017:44). Den föreslagna förändringen skulle innebära att definitionen ändras från ”Enelanvändaresom har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen” till förslagsvis ”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 100 ampere, och som producerar el som matas i på elnätet i samma anslutningspunkt, ska inte betala någon avgift för inmatningen”.
  2. Att det i 6 kap. 3 § införs en differentiering av hur lång tid ett nätföretag har på sig att infria anslutningsskyldigheten utifrån hur stor en produktionsanläggning är hos en redan befintligelanvändare. SSEs förslag är den maximala anslutningstiden begränsas till en månad för de anläggningar som definieras som mikroproducenter enligt 6 kap. 22 § och till sex månader för anläggningar under 1 500 kilowatt.
  3. Att det i ett tillägg till 11 kap. 20–22 § klargörs att småskaliga elproducenter inte behöver ta fram egna LCA-kalkyler för att tillgodose kravet att rapportera inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid för den el de levererar till ett elhandelsföretag. Istället föreslår SSE att en av staten utsedd myndighet får i uppdrag att tillhandahålla standardvärden för elens miljöpåverkan för alla energislag, och att det är dessa världen som ska användas av elhandelsföretag när de kommunicerar med slutanvändaren.

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.