17 januari 2021 |

Remissvar I2020/00279

Remissvar (I2020/00279) på Infrastrukturdepartementets promemoria Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi.

Infrastrukturdepartementet föreslår en ny lag och en ny förordning om maximala tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden för att implementera artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Föreningen är positiv till promemorians innehåll, men tycker att det är uddlöst. Syftet med direktivet är att främja användningen av förnybar energi eftersom det är en viktig komponent för att minska växthusgasutsläppen och uppfylla unionens åtaganden inom ramen för Parisavtalet samt unionens ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030. Sverige hade kunnat använda tillfället till att inspireras av EUs intentioner. Vi hade till exempel kunnat välja att ha kortare maximala tidsfrister än de som EU kräver i artikel 16. Då hade införandet av den nya lagen och förordningen gjort skillnad. Nu kommer antagligen inga handläggningstider påverkas av det nya taket.

 

Läs remissvaret i sin helhet här

  • Inga träffar.