28 mars 2024 | ,

Remissvar ökad återvinning av elutrustning

Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet på Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning

Skrivelsen mynnar ur ett regeringsuppdrag med syfte att öka insamling, återanvändning och återvinning av elutrustning.  I skrivelsen finns ett specifikt förslag om att införa en underkategori för solpaneler i rapporteringen för producentansvaret för elutrustning. Förslaget innebär i praktiken ingen större förändring eftersom möjligheten att rapportera solpaneler separat till Naturvårdsverket funnits sedan tidigare och producentansvarsorganisationerna redan använder underkategorin.

Svensk Solenergi är positiv till förslaget men anser att Naturvårdsverket behöver förtydliga hur reglerna gällande producentansvaret för elutrustning ska tillämpas på utrustning för solcellsinstallationer.

Här kan du läsa vårt remissvar:
Här kan du läsa Naturvårdsverkets skrivelse:
  • Inga träffar.