5 januari 2023 | ,

Remissvar på tillfällig skatt för elproducenter

Med anledning av kriget i Europa krävs exceptionella och tillfälliga krisåtgärder för att samhället ska kunna stödja Ukraina. När krisåtgärder vidtas behöver de dock vara ändamålsenliga och inte missgynna lokal produktion av förnybar energi som samhället behöver mer av ur beredskaps- och klimatperspektiv. 

Finansdepartementet har kommit med sitt förslag om en tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter som en del av EU:s krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. Svensk Solenergi har lämnat följande synpunkter:

  • En produktionsanläggnings storlek bör, precis som i ellagen, bestämmas av den nätanslutna effekten. Storleken på anläggningar för solenergi bör anges i AC-effekt. Förslaget baseras på att solcellsanläggningars effekt ska anges som solpanelernas sammanlagda "toppeffekt" vilket är missgynnande jämfört med andra kraftslag.
  • Anläggningar som har bundit sitt försäljningspris under hela perioden för skatten bör slippa redovisa månadsvis till Skatteverket. Det bör räcka med en redovisning för hela perioden om anläggningen omfattas av ett prissäkringsavtal som innebär att elen ändå inte kommer beskattas.
  • Svensk Solenergi ser positivt på att det endast är el som matas ut på koncessionspliktigt nät som ska beskattas, samt att intäkter från balansmarknader inte beskattas.
  • Skatten kommer att skada investeringsviljan i ny elproduktion som vi nu ser stort behov utav.

Den 6 oktober kom Europeiska rådets förordning 20221854 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. Som en del av förordningen ingick en tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter. Förslaget innebär att elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns. Finansdepartementet promemoria för hur skatten ska implementeras i Sverige innehåller följande förslag:

  • El som säljs under timmar med spotpris över 1 957 kronor per MWh blir underlag för skatt
  • Elproducenter som har realiserade intäkter över 1 957 kronor per MWh ska beskattas
  • Skattesatsen är 90 % av överskjutande belopp
  • Lagen ska gälla från 1 mars till 30 juni
  • Produktionsanläggningar med en effekt under 1 MW är undantagna

Elproducenter som inte har realiserade intäkter över 1 957 kronor per MWh på grund av att de har bundit sitt försäljningspris, till exempel genom PPA-avtal, kommer inte omfattas av beskattningen men kan behöva deklarera sina intäkter till Skatteverket och därmed drabbas av omfattande administration.

Läs mer på regeringens hemsida här ->

Läs vårt remissvar här:

  • Inga träffar.