15 oktober 2021 |

Remissvar I2021/01975

Svensk Solenergi har svarat infrastrukturdepartementet på en remiss om ursprungsgarantier.

Det är positivt att regeringen väljer att inte följa myndighetens rekommendation att helt ta bort möjligheten för mikroproducenter att erhålla ursprungsgarantier. Det hade varit märkligt om regeringen följt myndighetens förslag. All annan svensk el är ju ursprungsmärkt. Då bör även de två tredjedelar av den svenska solelen som villaägarna säljer vara det.

Energimyndigheten har motiverat sitt förslag att ta bort möjligheten till ursprungsgarantier för mikroproducenterna med att administrationen blivit kostsam för myndigheten.

Svensk Solenergi anser att en bättre lösning på problemet med myndighetens betungande administration är att regeringen ger myndigheten medel att utvärdera och effektivisera sina arbetsprocesser.

Vi vill se en ordentlig utredning av varför hanteringen av mikroproducenternas ursprungsgarantier kunnat bli så dyr, liksom vad som kan göras för att effektivisera den.  Det uttalade syftet med utredningen bör vara att det ska bli mer – inte mindre – intressant för villaägare att ansöka om ursprungsgarantier. Det är redan idag alltför få som ansöker om ursprungsgarantier.

Regeringen föreslår i promemorian att Energimyndigheten ska få ta ut en avgift av småhusägare med ursprungsgarantier för att finansiera administrationen. Eftersom värdet på ursprungsgarantierna är litet och depåavgiften skulle bli 200 kronor (som Energimyndigheten föreslagit) kommer promemorians förslag i praktiken innebära att villaägarna helt slutar ansöka om ursprungsgarantier. Det vore en mycket tråkig utveckling. Ursprungsgarantierna har ett stort symboliskt värde för solenergibranschen då de gör det möjligt att skilja solel från annan el.

Promemorian ”Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet” hittas här.

Se vårt tidigare remissvar på den relaterade promemorian (I2021/00678) Krav på nätnettomätning i förordningen om ursprungsgarantier för el – 2021.

Se också vår tidigare uppmaning till Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman att underlätta för mikroproducenter att erhålla ursprungsgarantier på sin solel – 2020.

Se vår film om ursprungsgarantier här.

Foto: SunnyFuture

  • Inga träffar.