29 mars 2023 |

Riktlinje om besiktning

Denna riktlinje är en rekommendation som är avsedd att tydliggöra ett antal aspekter av en ändamålsenlig besiktning av solcellsinstallationer på tak, mark och fasad. Riktlinjen riktar sig till branschens samtliga besiktningspersoner som arbetar med solcellsinstallationer och är menad som en vägledning i arbetet.

Rollen som besiktningsperson av solcellsinstallationer har en synnerligen viktig funktion i en av Sveriges snabbast växande branscher. Det är avgörande för branschens framväxt att samtliga aktörer bibehåller en samsyn kring tolkningar av regelverk, installation av tekniska system och god affärssed. Med denna riktlinje vill vi harmonisera arbetet bland verksamma besiktningspersoner. Anvisningen har skickats på remiss till medlemsföretagen, Svensk Solenergis referensgrupp för besiktning, verksamma besiktningspersoner och andra intressenter.

  • Inga träffar.