12 oktober 2020 |

Roller, utbildning och certifiering

Rapporten "Roller, utbildning och certifiering i solelsbranschen" syftar till att undersöka vilka roller som kan definieras i den relativt unga solenergibranschen för att i framtiden eventuellt kunna utöka certifieringen att inkludera även dessa grupper.

Här att föreslås också en struktur för hur en certifiering skulle kunna läggas upp, samt en beskrivning av utbildningslandskapet. Denna rapport fokuserar på solcellsmarknaden som är avsevärt mycket större än solvärmemarknaden i Sverige just nu.

Solcellsbranschen växer snabbt och fler och fler är intresserade av att installera solceller på sina tak. If Försäkringar menar att mindre solcellsanläggningar tenderar att hålla en lägre 1 kvalitet till följd av flera nya aktörer inom detta segment. RISE , på uppdrag av 2 energimyndighetens Testlab, beskriver de vanligaste felen vid installation av solpaneler som fel kopplade till förläggning av likströmskablar och bristande dokumentation. Ungefär i var fjärde anläggning har elinstallationsarbete utförts av personer som varken varit registrerade hos elsäkerhetsverket eller ingått i ett registrerat företags egenkontrollprogram. Med tanke på att någon regelrätt besiktning sällan utförs på en nyinstallerad villaanläggning är installatörens egenkontroll särskilt viktig. Den genomsnittliga privatkunden har dålig kännedom om vad hen beställer och är dålig på att följa upp anläggningens prestanda. Hos kommunen finns klimatoch energirådgivare som som beställaren kan kontakta för att få tillgång till neutral information.

Idag finns ett antal yrkeshögskoleutbildningar och privata utbildningar för projektörer, montörer och andra aktörer inom branschen. Alla varierar i innehåll och de följer inte någon gemensam standard. Detta gör att en montörs (eller annan yrkesrolls) utbildning kan vara svår att värdera för konsumenten. Det finns därmed ett behov av att undersöka huruvida certifikat skulle underlätta för konsumenten, och i så fall hur de bör utformas.

Svensk Solenergi är en branschförening som med cirka 260 professionella medlemsföretag representerar den svenska solenergibranschen. Föreningen menar att omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet kommer ha en viktig roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige. Redan innan projektets start beslutades att utveckla en certifiering för montörer. Syftet med det här uppdraget är därför att gå vidare med att undersöka vilka roller som kan definieras i den relativt unga branschen för att i framtiden eventuellt kunna utöka certifieringen att inkludera även dessa grupper, att föreslå en struktur för hur en certifiering skulle kunna läggas upp, samt att beskriva utbildningslandskapet. Denna rapport fokuserar på solcellsmarknaden som är avsevärt mycket större än solvärmemarknaden i Sverige just nu.

 

Läs hela rapporten skriven av Andrea Carlgren för Svensk Solenergi

  • Inga träffar.