Solenergiprisetloggan mot blå bakgrund

Solenergipriset

mellanrum

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset. Det delas ut i tre kategorier – Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Med Solenergipriset vill branschföreningen sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse.

Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – som driver teknikområdet framåt. Vi tror även på utmärkelsens förmåga att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

De tog hem priset 2023

Porträtt på Eric och Erik
Årets prestation

Solcellskollen 

Juryns motivering: Betydelsen av information och kunskapshöjande insatser inom energiområdet har aldrig varit så stor som under energikrisens 2022 och behovet bedöms fortsatt vara stort.  Solcellskollen har under flera år erbjudit saklig och oberoende information om solceller till allmänheten och andra intressenter, via flera olika kanaler såsom blogg och podcast. Juryn vill särskilt uppmärksamma att Solcellskollen lyfter fram olika perspektiv och kompetenser inom ett brett och komplicerat område som energilandskapet utgör. 

Det stora solcellsintresset har blivit något av en folkrörelse och Solcellskollen har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till folkbildning inom området.

Vasakronans Magasin X
Årets anläggning byggnad

Magasin X
Vasakronan & White Arkitekter

Juryns motivering: Vasakronan har genom projektet Magasin X visat prov på nytänkande både vad avser klimatansvar och integration av solpaneler. Med måttanpassade fasadpaneler har  byggnaden fått ett intressant och spännande uttryck. Arkitekt och byggherre har i de små detaljerna hittat lösningar där ljusinsläpp och solavskärmning effektfullt maximerats och där solpanelerna bland annat används för att tillvarata den solinstrålning som skuggas bort. Genom en byggnadskonstruktion i trä har klimatavtrycket minimerats. Vasakronan visar dessutom ett framåtseende i att komplettera solanläggningen med ett energilager och genom att använda frikyla från marken.

Adam Jomaa med familjen Hult
Årets anläggning mark

Solparken i Forsby
Kraftringen

Juryns motivering: Årets markanläggning är välförankrad i lokalsamhället, inte minst genom den lokala byskolan. Barn från skolan invigde anläggningen och kommer dessutom att ha ett uteklassrum intill parken. Skolan får också en del av sin el därifrån. Parken är uppförd med en helhetssyn på lokalsamhället och med blicken mot framtiden: markägarna driver ett välplanerat fårbete samt åtgärder för biologisk mångfald i parken, i samråd med lokala naturorganisationer.

Juryn är övertygad om att Solparken i Forsby blir en kraft- och inspirationskälla för allt från elsystemet till djur- och växtlivet, och från närboende till andra som vill skapa solparker med bred samhällsnytta – och en och annan korvfantast.

Jury 2023

Porträtt av Lars Andrén

Lars Andrén
författare och föreläsare,
Drivkraft

Anna Wolf
Vice VD, Expert elsystem
PowerCircle

Tanja Rasmusson

Tanja Rasmusson
näringspolitisk chef,
Byggföretagen

Michiel van Noord

Michiel van Noord,
projektledare,
Rise

Nominera till Solenergipriset 2024

Nomineringsperioden för Solenergipriset 2024 är öppen till och med 31 december 2023. Vem som helst kan lämna en nominering – du själv behöver inte ha någon koppling till anläggningen, företaget eller personen som nomineringen avser. Läs gärna igenom den information och de krav som finns för nominering innan du skickar in dokumenten.

Så går juryarbetet till

Juryn poängsätter varje nominerat bidrag utifrån respektive kriterium nedan. De bidrag som får högst poäng går sedan vidare i processen. Därefter genomförs en ingående diskussion, utvärdering och jämförelse mellan de mest intressanta bidragen. Slutligen utses pristagarna av juryn – utifrån total poängsättning och diskussioner.

Kriterier

 1. Motivering – En övergripande bedömning om motiveringen till nomineringen är stark eller svag – och om all information som efterfrågats finns med i nomineringen (vilket är en förutsättning för att vara med i processen).
 2. Nyhetsvärde – Här utvärderas om det är en anläggningsägare eller entreprenör som har gjort något annorlunda utifrån den bransch de verkar i. Det kan vara en stor eller liten aktör, ny eller etablerad – det intressanta är om aktören har gjort något som avviker från mängden.
 3. Ekonomi – Med hänsyn till vad som är rimligt vill juryn här få information om anläggningens lönsamhet, affärsmodell och reproducerbarhet. Utifrån det bedöms de ekonomiska förutsättningarna.
 4. Estetik – I detta kriterium bedöms huruvida det nominerade bidraget är proffsigt utfört och estetiskt tilltalande. Juryn granskar om anläggningen ser bra ut, om det är en snygg design som sticker ut och om anläggningen exempelvis är integrerad i byggnaden jämfört om det ”bara” är en standardanläggning (det vill säga en integrerad ger högre poäng samt nya och genomtänkta designlösningar).
 5. Hållbarhet – Här utvärderas effektivt utnyttjande av yta med hänsyn till etik och miljö. Det är även av intresse om det krävs extra material för ställningar och om solcellsanläggningen fyller någon ytterligare funktion.
 6. Systemsyn – Av intresse är hur anläggningen är integrerad i sin övriga kontext – Om det finns en systemsyn och om man i systemet har testat innovativa lösningar, kanske kombinerade system.
 7. Innovation och utveckling - Om bidraget andas innovation och driver utvecklingen/tekniken i solenergibranschen framåt är det värt att lägga kraft på detta kriterium i nomineringen. Det handlar om nya lösningar och innovativa idéer som ökar tillgängligheten och driver teknikområdet framåt.

 

Så hanterar vi jäv­situationer

Om en nominering rör en av jurymedlemmarnas arbetsplatser uppstår en jävsituation. Om detta skulle uppstå kommer åtgärder att vidtas.

Eftersom juryn sätter poäng utifrån olika kriterier får den jurymedlemmen som hamnat i en jävsituation rösta på alla andra nomineringar utom den som hen kan ha en partisk åsikt om. För att poängsättningen ska bli rättvis kommer poängen att matematiskt viktas om för att sedan se var i den stora sammanställningen alla bidrag hamnar.

Om bidraget går vidare bland de i toppen som juryn sedan ska diskutera fram vinnare kring kommer jurymedlemmen inte att delta på de möten där den kategorin kommer att diskuteras. Låt säga att en anläggning hos ett företag en jurymedlem arbetar på blir nominerad och framröstad som en av de bästa. Då kommer jurymedlemmen enbart att vara med och diskutera vinnare för årets prestation och avstå helt från möten som berör årets anläggning.

Kommunikatör på Svensk Solenergi, och icke deltagande i juryn, kommer att vara med på samtliga jurymöten och kontrollera att jurymedlemmen inte tar upp nomineringen som hen är jävig inför.

 

Om Årets anläggning

Årets anläggning finns i två kategorier, byggnad och mark. Utmärkelsen delas ut till anläggningsägaren och riktar sig både till solvärme- och solelanläggningar som driftsatts under det aktuella året. De anläggningar som inte driftsatts under det aktuella året kommer att rensas bort av kansliet.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka som har gjort beställningen
 • Vem/vilka som har ansvarat för installationen
 • Vem/vilka som har levererat material
 • Vem/vilka som har varit inblandade på annat sätt, till exempel genom bidrag, växelriktare osv.
 • Foton på anläggningen (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller filmer – helst drönarfilmer som ger en tydlig överblick av anläggningen i fråga.

Om Årets prestation

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn bedömer prestationen utifrån såväl forskningsresultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka nomineringen avser
 • Vad de nominerade har uträttat under det aktuella året
 • Hur länge de nominerade har varit verksamma
 • Foton på de nominerade (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller foton på prestationerna som tas upp i nomineringen – exempelvis foton på installerade solcellsanläggningar, innovationer eller litteraturverk.

Generella krav

I nomineringen ska det tydligt listas vilka som är kontaktpersoner för anläggningen/prestationen och vilka företag/organisationer de är anslutna till. Ange telefonnummer + email. Du som skickar in nomineringen ska ange kontaktuppgifter till dig själv också.

För att undvika onödig diskvalificering, kan det inte understrykas tydligt nog att Solenergipriset för ett visst år avser anläggningar/prestationer som togs i drift/genomfördes under året innan. Om anläggningen/prestationen inte slutfördes under det året, kan nomineringen inte beaktas. Då blir det aktuellt först till nästkommande års prisceremoni och då måste nomineringen skickas in på nytt.

Glöm inte att fokusera på varför du väljer att lyfta denna nominering. Vad är det som sticker ut med anläggningen/prestationen och varför förtjänar den att uppmärksammas?

mellanrum