Delar ut Solenergipriset

Solenergipriset

mellanrum

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset. Det delas ut i tre kategorier – Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Med Solenergipriset vill branschföreningen sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse.

Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – som driver teknikområdet framåt. Vi tror även på utmärkelsens förmåga att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

De tog hem priset 2024

Solcellskollen 
Årets prestation

Sunsurf Solar 

Juryns motivering: Genom att utnyttja vattendrag för flytande solparker ökar potentialen för storskaliga projekt där det kan råda konkurrens om markresurserna. Flytande solparker minskar avdunstningen av vatten, samtidigt som den avkylande effekten ökar solcellernas effektivitet. Sunsurf Solars flytande solparksteknik är innovativ, bland annat genom att det är byggt för att tåla det nordiska klimatet.

Genom att använda dubbelsidiga solceller ökar elproduktionen. Samtidigt släpper solcellerna igenom ljus så att fotosyntesen inte avstannar i dammen.

Sunsurf Solar visar genom Sveriges första flytande solcellsanläggning att gränserna för solenergi i Sverige inte är begränsade till mark- och takinstallationer. Deras arbete är ett föredömligt exempel på initiativförmåga och en inspirerande påminnelse om att teknisk utveckling och hållbarhet kan gå hand i hand.

Magasin X
Årets anläggning byggnad

Förskolan Brämaregården
Raymond Solar & Ivar Kjellberg Fastighet AB

Juryns motivering: Med stor innovationskraft och känsla för det estetiska har Raymond Solar tillsammans med Ivar Kjellbergs Fastighets AB skapat en solelsanläggning som med nya metoder sparar monteringstid och samtidigt är vacker att beskåda.

Genom den nya produktions- och installationsmetoden för Smart Solar Roof har monteringsarbetet standardiserats. Det förenklade monteringsarbetet pressar inte bara installationstiden utan skapar också en bättre arbetsmiljö för takarbetet.

Den innovativa prefablösningen har ett flertal patent och bottnar i ett unikt utvecklingsarbete där design, funktion och montering har satts i fokus. Ivar Kjellbergs fastighets har genom sin satsning bidragit till utvecklingsarbetet.

Med installationen på Brämaregårdens förskola lyfter Raymond Solar solcellsmontaget till helt nya dimensioner, som kan användas vid såväl nyproduktion som vid byte av taktäckningsmaterial.

Solparken i Forsby
Årets anläggning mark

Lilla Norrskenet
Sunna Group

Juryns motivering: Den som vill bygga en markanläggning i mellersta eller norra Norrland behöver brottas med flera osäkerheter. Solinstrålningsdata för dessa breddgrader är begränsad och av varierande kvalitet, medan snöfall kan orsaka både produktionsförluster och ökade laster.

Genom att välja vertikal montering av bifaciala solcellsmoduler minimeras snölaster och snöskuggning. Snö på marken kan reflektera solljus och därmed öka solinstrålningen på solcellerna. Vertikalt monterade solpaneler ger dessutom en produktionsprofil som är jämnare över dagen och lämnar plats till att bruka jorden mellan modulraderna.

Årets solenergipris för bästa markanläggning går till Lilla Norrskenet, av Sunna Group. Vinnaren har tagit sakerna i egna händer och satsat på denna pilotanläggning. Med sina 90 kWp är anläggningen stor nog att utvärdera potentialen för elproduktion och lönsamhet för stora vertikala solparker i Norrland.

Nuvarande jury

Lars Andrén

Lars Andrén
författare och föreläsare,
Drivkraft

Anna Wolf

Anna Wolf
Vice vd, expert elsystem
PowerCircle

Michiel van Noord

Michiel van Noord,
projektledare,
Rise

Årets nominerade

 

 

Nominera till Solenergipriset 2025

Nomineringsperioden för Solenergipriset 2025 är öppen till och med 31 december 2024. Vem som helst kan lämna en nominering – du själv behöver inte ha någon koppling till anläggningen, företaget eller personen som nomineringen avser. Läs gärna igenom den information och de krav som finns för nominering innan du skickar in dokumenten.

Så går juryarbetet till

Juryn poängsätter varje nominerat bidrag utifrån respektive kriterium nedan. De bidrag som får högst poäng går sedan vidare i processen. Därefter genomförs en ingående diskussion, utvärdering och jämförelse mellan de mest intressanta bidragen. Slutligen utses pristagarna av juryn – utifrån total poängsättning och diskussioner.

Kriterier

 1. Motivering – En övergripande bedömning om motiveringen till nomineringen är stark eller svag – och om all information som efterfrågats finns med i nomineringen (vilket är en förutsättning för att vara med i processen).
 2. Nyhetsvärde – Här utvärderas om det är en anläggningsägare eller entreprenör som har gjort något annorlunda utifrån den bransch de verkar i. Det kan vara en stor eller liten aktör, ny eller etablerad – det intressanta är om aktören har gjort något som avviker från mängden.
 3. Ekonomi – Med hänsyn till vad som är rimligt vill juryn här få information om anläggningens lönsamhet, affärsmodell och reproducerbarhet. Utifrån det bedöms de ekonomiska förutsättningarna.
 4. Estetik – I detta kriterium bedöms huruvida det nominerade bidraget är proffsigt utfört och estetiskt tilltalande. Juryn granskar om anläggningen ser bra ut, om det är en snygg design som sticker ut och om anläggningen exempelvis är integrerad i byggnaden jämfört om det ”bara” är en standardanläggning (det vill säga en integrerad ger högre poäng samt nya och genomtänkta designlösningar).
 5. Hållbarhet – Här utvärderas effektivt utnyttjande av yta med hänsyn till etik och miljö. Det är även av intresse om det krävs extra material för ställningar och om solcellsanläggningen fyller någon ytterligare funktion.
 6. Systemsyn – Av intresse är hur anläggningen är integrerad i sin övriga kontext – Om det finns en systemsyn och om man i systemet har testat innovativa lösningar, kanske kombinerade system.
 7. Innovation och utveckling - Om bidraget andas innovation och driver utvecklingen/tekniken i solenergibranschen framåt är det värt att lägga kraft på detta kriterium i nomineringen. Det handlar om nya lösningar och innovativa idéer som ökar tillgängligheten och driver teknikområdet framåt.

 

Så hanterar vi jäv­situationer

Om en nominering rör en av jurymedlemmarnas arbetsplatser uppstår en jävsituation. Om detta skulle uppstå kommer åtgärder att vidtas.

Eftersom juryn sätter poäng utifrån olika kriterier får den jurymedlemmen som hamnat i en jävsituation rösta på alla andra nomineringar utom den som hen kan ha en partisk åsikt om. För att poängsättningen ska bli rättvis kommer poängen att matematiskt viktas om för att sedan se var i den stora sammanställningen alla bidrag hamnar.

Om bidraget går vidare bland de i toppen som juryn sedan ska diskutera fram vinnare kring kommer jurymedlemmen inte att delta på de möten där den kategorin kommer att diskuteras. Låt säga att en anläggning hos ett företag en jurymedlem arbetar på blir nominerad och framröstad som en av de bästa. Då kommer jurymedlemmen enbart att vara med och diskutera vinnare för årets prestation och avstå helt från möten som berör årets anläggning.

Kommunikatör på Svensk Solenergi, och icke deltagande i juryn, kommer att vara med på samtliga jurymöten och kontrollera att jurymedlemmen inte tar upp nomineringen som hen är jävig inför.

 

Om Årets anläggning

Årets anläggning finns i två kategorier, byggnad och mark. Utmärkelsen delas ut till anläggningsägaren och riktar sig både till solvärme- och solelanläggningar som driftsatts under det aktuella året. De anläggningar som inte driftsatts under det aktuella året kommer att rensas bort av kansliet.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka som har gjort beställningen
 • Vem/vilka som har ansvarat för installationen
 • Vem/vilka som har levererat material
 • Vem/vilka som har varit inblandade på annat sätt, till exempel genom bidrag, växelriktare osv.
 • Foton på anläggningen (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller filmer – helst drönarfilmer som ger en tydlig överblick av anläggningen i fråga.

Om Årets prestation

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn bedömer prestationen utifrån såväl forskningsresultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka nomineringen avser
 • Vad de nominerade har uträttat under det aktuella året
 • Hur länge de nominerade har varit verksamma
 • Foton på de nominerade (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller foton på prestationerna som tas upp i nomineringen – exempelvis foton på installerade solcellsanläggningar, innovationer eller litteraturverk.

Generella krav

I nomineringen ska det tydligt listas vilka som är kontaktpersoner för anläggningen/prestationen och vilka företag/organisationer de är anslutna till. Ange telefonnummer + email. Du som skickar in nomineringen ska ange kontaktuppgifter till dig själv också.

För att undvika onödig diskvalificering, kan det inte understrykas tydligt nog att Solenergipriset för ett visst år avser anläggningar/prestationer som togs i drift/genomfördes under året innan. Om anläggningen/prestationen inte slutfördes under det året, kan nomineringen inte beaktas. Då blir det aktuellt först till nästkommande års prisceremoni och då måste nomineringen skickas in på nytt.

Glöm inte att fokusera på varför du väljer att lyfta denna nominering. Vad är det som sticker ut med anläggningen/prestationen och varför förtjänar den att uppmärksammas?

mellanrum