23 november 2022 | ,

Solparker väsentligt samhällsintresse

Igår meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) domar i två fall gällande anläggning av solparker på jordbruksmark i Skåne. Domstolen konstaterar att solparker är ett väsentligt samhällsintresse, men ställer krav på att alternativa lokaliseringar måste utredas.

Det är mycket positivt att domstolen slår fast att elproduktion från storskaliga solparker är ett väsentligt samhällsintresse. Sverige behöver snabbt öka elproduktionen och solparker kan byggas ut snabbare än något annat energislag.

Domarna kommer efter att Länsstyrelsen överklagat två domar från Mark- och miljödomstolen, som godkänt anläggning av solparker på jordbruksmark.

I de nya avgörandena fastslår Mark- och miljööverdomstolen att elproduktion från solparker är ett väsentligt samhällsintresse. Domstolen gör också bedömningen att anläggning av solparker innebär att jordbruksmark tas i anspråk på ett varaktigt sätt. Därmed måste, enligt miljöbalkspraxis, den som vill bygga en anläggning på jordbruksmark göra en så kallad lokaliseringsutredning som visar att samma behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Mark- och miljööverdomstolen preciserar inte vilka krav som ställs på utvärderingen av alternativa lokaliseringar för en solpark. ”Hur omfattande en lokaliseringsutredning ska vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet, däribland vad som ska anläggas”, skriver domstolen i avgörandena (bilagda).

För att inte fördröja utbyggnaden av solparker är det angeläget att myndigheterna snarast tar fram tydliga riktlinjer för hur en lokaliseringsutredning ska genomföras. Där är det viktigt att ta hänsyn till synpunkter från oss i branschen kring vilka faktorer som bör finnas med i bedömningen, exempelvis närhet till nätanslutning. Samtidigt måste regeringen säkerställa att miljöbalkens utformning inte i onödan försvårar utbyggnaden av fossilfri elproduktion.

De aktuella domarna kommer efter att Länsstyrelsen Skåne överklagat två domar där Mark- och miljödomstolen tillåtit anläggning av solparker på jordbruksmark i Skåne. Länsstyrelsen uppgav i sin talan till Mark- och miljööverdomstolen att den hade 33 solcellsetableringar under handläggning som tillsammans omfattade cirka 940 hektar jordbruksmark.

Den berörda ytan motsvarar drygt 0,2 procent av Skånes totala åkermark. Samtidigt skulle de aktuella parkerna kunna öka länets elproduktion med mer än 25 procent.

Som jämförelse kan nämnas att arealen åkermark i träda i Skåne, som nästan fördubblats sedan 2010, är tolv gånger större (11 700 hektar). Den skånska åkermarken som i dag används för att odla energiskog är dubbelt så stor (1 900 hektar). Räknat per hektar ger solcellsparker tio gånger mer energi än energiskog.

Bengt Stridhs, Mälardalens universitet, analys av domarna finner du här.

 

 

  • Inga träffar.