25 oktober 2022 |

Ställningstagande från Skatteverket om försenade växelriktare

På grund av det besvärliga läget med leveranskedjor för material till solcellsanläggningar, särskilt växelriktare, har Skatteverket kommit med ett ställningstagande som i vissa fall kan underlätta årsskiftesproblematiken. Ändringen kommer efter påtryckningar från bland annat Svensk Solenergi.

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande och uppdaterat sin rättsliga vägledning om det gröna avdraget. En solcellsanläggning kan nu under vissa förutsättningar bli beviljad skattereduktion av grön teknik även om växelriktaren ännu inte är installerad.  Skatteverket ändrar sin praxis för att i vissa fall komma runt årsskiftesproblematiken med det gröna avdraget.

En solcellsanläggning kan nu bli beviljad grönt avdrag, även om växelriktaren inte är installerad, om:

  • avsikten är att anläggningen ska vara nätansluten
  • hela solcellsanläggningen utom växelriktaren är installerad
  • växelriktaren på grund av oförutsedda omständigheter gällande leverans inte har kunnat installeras
  • installationen avseende solcellsanläggningen i övrigt är klar och slutbetald år 1 men växelriktaren inte kan installeras förrän februari år 2 eller senare. I slutbetalningen ska även kostnaden för växelriktaren ingå

Samtliga punkter ska alltså vara uppfyllda för att undantaget ska kunna genomföras.

Detta innebär att köparen av en solcellsanläggning kan få skattereduktion för grön teknik för år 2022 om anläggning är slutbetald innan årsskiftet men växelriktaren installeras i efterhand. Tidigare var kravet att installationen skulle vara slutförd och att ansökan för utbetalning skulle ha inkommit till Skatteverket senast 31 januari. Kravet på att ansökan till Skatteverket ska ske senast 31 januari kvarstår, men växelriktaren kan på grund av ändringen alltså installeras senare.

Kunden behöver slutbetala sin solcellsanläggning trots att den inte är färdigställd. Om kunden inte vill det kan denne nyttja skattereduktionen år 2023 istället, men får då inte skattereduktion för eventuella delbetalningar som gjorts under 2022.

Det nya ställningstagandet innehåller också andra förtydliganden.

  • En solcellsanläggning, ett energilagersystem och en laddpunkt ses som separata installationer, även om de genomförs samtidigt.
  • Ett energilagersystem kan beviljas skattereduktion innan en solcellsanläggning finns installerad, om det finns en avsikt att använda systemet för att lagra egenproducerad el och att solceller därför kommer att installeras.
  • En installation kan anses vara slutförd även om elnätsföretaget inte har hunnit godkänna anläggningen.
  • Inga träffar.