3 april 2024 |

Svedbergadomen om sol- och jordbruk

Utbyggnad av el bör bli överskuggande samhällsintresse. Äntligen har den prejudicerande Svedbergadomen publicerats. 

Den stora solparken i Svedberga norr om Helsingborg får inte byggas. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom anslutit till länsstyrelsens linje om förbud mot att anlägga en solpark på fastigheten. Det innebär att det tidigare positiva utslaget i Mark- och miljödomstolen inte längre är giltigt.

Positivt är att domstolen återigen slår fast att förnybar elproduktion utgör ett väsentligt samhällsintresse. Domstolen väger dock jordbruksintresset tyngre här. Det ställer höga krav på lokaliseringsutredningen att jordbruksmark i första hand ska användas till jordbruk. De hade gärna kunnat vara tydligare med hur stor en lokaliseringsutredning måste vara. Att den skulle behöva omfatta hela elområdet är givetvis orimligt.

Domstolens resonemang kring att inhemsk elproduktion inte är viktigt eftersom vi exporterar 20 procent av den svenska elproduktionen tyder på djup okunskap om elsystemet. Även om vi har timmar med hög elproduktion och låg elanvändning förekommer även motsatsen och då är vi extremt beroende av att kunna importera el. Just Skåne har erkänt stor effektbrist av el och därmed stort behov av ökad egen elproduktion. Kombinationen solkraft och batterier är därför extra intressant just för Skåne.

Svensk Solenergi anser att lagstiftningen behöver ändras på det sätt som professor Hassler föreslog i sin utredning om klimatomställningen. Utbyggnad, överföring, och lagring av el måste ses som ett överskuggande samhällsintresse som ges en högre vikt än andra samhällsintressen. Med snabbt ökande elbehov är utbyggnad av solkraft en möjlighet som inte får stoppas upp av politisk och juridisk förlamning.

Jordbruk är ett viktigt samhällsintresse och solkraft utgör i sig inget hot mot jordbrukssektorn. Tvärtom kan solkraften bli en kompletterande intäktskälla för många lantbrukare. Efter solparkens nedmontering kan jordbruket återupptas.

Idag finns även solcellssystem som möjliggör fortsatt jordbruk parallellt med produktion av solel; agrivoltaics eller solsambruk. Sverige bör likt flera andra europeiska länder definiera hur mycket av den fulla potentialen för produktion av livsmedel som en bit mark måste leverera för att man samtidigt ska få producera el på marken. Det är dags för regering och riksdag att agera.

TT har skrivit om domen i bland annat Göteborgs-Posten. Även ATL och Aktuell Hållbarhet har uppmärksammat den. Sveriges Radio uppmärksammar att domstolen tagit alldeles för lång tid på sig.

  • Inga träffar.