28 februari 2020 |

Svensk Solenergi till regeringen, februari 2020

Staten bör budgetera så att alla som söker stöd till solceller fram till att nuvarande förordning upphör, 31 december 2020, kan få stöd.

De därefter två viktigaste åtgärderna för att främja solenergins fortsatta positiva utveckling i Sverige:

Fasa kontrollerat och förutsägbart ut solcellsstödet för privatpersoner och inför istället solROT/energiROT/klimatROT för solenergiinstallationer eller höj helt enkelt det generella ROT-avdraget.
Ta bort 255 kW-gränsen för energiskattebefrielse på egenproducerad solel1.

Det stora antalet ansökningar för solcellsstödet måste hanteras och en plan för utfasningen av stödet tas fram. En fortsatt osäkerhet om nivån på stödet de kommande åren riskerar innebära att stödets positiva verkan minskar kraftigt.

Svensk Solenergi ser det som avgörande för intresset för solceller att de som söker stöd i år faktiskt får det. Vår bedömning är att det därför behöver budgeteras 1,2 miljarder kronor för stödet 2020.

Vi anser att det är viktigt för branschen att regeringen inom en snar framtid beslutar om en plan för utfasning av solcellsstödet. En sänkt stödnivå är en förutsättning för att budgeterade medel ska räcka till fler ansökningar än de som redan finns i kön. Med en avtrappning av solcellsstödet kommer vi att få mer solel i Sverige per satsad statlig krona.

Samtidigt är det vår bedömning att solcellsmarknaden riskerar att krascha om investeringsstödet tas bort helt till 2021, med företagskonkurser och förlorade arbetstillfällen som följd. Detta blev följden i flera andra europeiska länder när stödsystem plötsligt drogs in. Det är en bedömning som även Energimyndigheten gör2. Det är därför viktigt att en ny förordning tas fram.

Nuvarande 2 000–3 000 arbetstillfällen i solenergibranschen är fördelade på drygt 500 installations-, konsult- och elbolag över hela landet. Många av dessa företag är små och helt specialiserade på solceller. Således skulle en marknadskrasch drabba småföretagandet runtom i landet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Svensk Solenergi följande plan för utfasning av solcellsstödet

2020: Ytterligare uppskattningsvis 1,2 miljarder kronor anslås i vårändrings-budgeten för att täcka ansökningar som kommer in under 2020. Solcellsstödet sänks så snart som möjligt från 20 till 15 procent för privatpersoner och företag genom att en ny förordning – som helst innehåller hela utfasningsplanen – tas fram.

2021: SolROT, energiROT eller klimatROT för privatpersoner införs, så som föreslagits i SOU2018:76, motsvarande en total stödnivå på 15 procent av investeringen, det vill säga att ROT-avdraget på solenergiinstallationer höjs till 50 procent av arbetskostnaden (som enligt schablonen utgör 30 procent av investeringen).
En ny förordning för solcellsstöd till företag som även kan användas av privatpersoner vid nybyggda fastigheter (på vilka man ju inte kan använda ROT) införs som gäller fram till sista december 2022 med en stödnivå på tio procent.

2022: SolROT, energiROT eller klimatROT för privatpersoner fortlöper. Stödnivån för företag i den nya förordningen är kvar på tio procent.

 

Anne Martinson, ordförande
Wilhelm, vice ordförande
Lisa Ossman, styrelseledamot
Anna Werner, vd

 

1) Lag 1994:1776 om Skatt på Energi, 11 kap 2 §
2) Förenklad administration av solcellsstödet – Redovisning av Energimyndighetens uppdrag att utreda hur administrationen av solcellsstödet kan förenklas — ER 2018:19

  • Inga träffar.