6 februari 2023 |

Vägledning 12:6

Om en verksamhet eller åtgärd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd till tillsynsmyndigheten enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken togs fram 2001 (NFS 2001:15). Miljösamverkan Sverige har även tagit fram en vägledning om s.k. 12:6-samråd år 2012. Svensk Solenergi hoppas att de allmänna råden och vägledningen uppdateras ifråga om solcellsanläggningar. Det finns också behov av en nationell riktlinje för miljöbedömningar av solparker som skulle kunna tas fram i samarbete mellan Miljösamverkan Sverige och berörda myndigheter.

Miljösamverkan Sverige har också tagit fram en vägledning till 12:6-samråd för markkabel som också kan vara av intresse för solföretag. Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Deras arbete ska:

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning
  • Stödja länsstyrelserna i rollen som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

Läs mer här.

  • Inga träffar.