20 december 2022 |

Nya föreskrifter från Elsäkerhetsverket

Svensk Solenergi sammanfattar här i sex punkter de viktigaste nya uppdateringarna av Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Den 1 december ersattes Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd från 2008 med uppdaterade föreskrifter. De tre föreskrifter som har uppdaterats är:

  • ELSÄK-FS 2022:1 om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2202:2 om skyltning av starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2022:3 om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

Här nedan listar Svensk Solenergis tekniskt ansvarige, Oskar Öhrman, det han tycker är mest relevant för oss i solenergibranschen.

1. Krav på rutiner för fortlöpande kontroll av elektrisk anläggning

I ELSÄK-FS 2022:3 införs en ny paragraf, §6, som tydliggör att alla innehavare av en elanläggning ska utföra en riskbedömning och ha rutiner för fortlöpande kontroll av sin elanläggning för att se till att den är säker. Dessa rutiner ska finnas dokumenterade för anläggningar som används för någon form av verksamhet. Även bostäder kan i vissa fall behöva ha dokumenterade rutiner, till exempel om de hyrs ut i hög grad.

Det är viktigt att den som säljer och installerar solcellsanläggningar informerar och hjälper kunden med riskbedömning och rutiner för kontroll, bland annat genom att leverera komplett slutdokumentation med drift- och underhållsinstruktioner.

Elsäkerhetsverket anordnar i januari kostnadsfria digitala utbildningar: ”Så tar du fram rutiner för fortlöpande kontroll”. Utbildningen riktar sig till den som är innehavare av en elanläggning.

2. Kontrollmätning av jordtag

Just nu är intresset för reservkraft och backup-drift stort vilket innebär att många nya jordtag installeras. Den som installerar ett jordtag behöver informera kunden om att jordtagets övergångsresistans ska kontrollmätas minst var åttonde år enligt föreskrifterna. En nyhet i ELSÄK-FS 2022:3 9§ är att övergångsresistansen även ska kontrollmätas oftare än så om det sker varaktiga förändringar av markförhållandena.

3. Förtydligande om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

En nyhet i ELSÄK-FS 2022:1 är den nya §8 som belyser arbetsgivarens arbetsmiljöansvar som regleras av arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är viktigt att arbetsgivaren har instruktioner och rutiner för att arbetet ska kunna ske säkert. Det gäller även utifrån elsäkerhet. Det är arbetsgivarens ansvar att varje arbetstagare som arbetar med elektrisk utrustning har förutsättningar att göra det på ett säkert sätt.

4. Nyhet om skyltning

I ELSÄK-FS 2022:3 som behandlar skyltning har förtydligande genomförts. En ny §6 och §9 innebär att val av skyltar och placering av dessa ska grundas i en riskbedömning av den elektriska faran. En del detaljkrav har försvunnit ur föreskriften och istället har det tillkommit allmänna råd som man kan luta sig mot när man genomför en riskbedömning för skyltning. De allmäna råden är:

Riskbedömningen bör bland annat omfatta:

- risk för beröring av spänningssatta anläggningsdelar,

- risk för kvarstående spänning efter frånkoppling,

- förekomst av delvis spänningssatta anläggningar eller anläggningsdelar,

- förekomst av matning från flera håll, och

- risk för uppkomst av ljusbågar.

5. Krav på information om kraftkälla

Paragrafen om varningsskyltning gällande dubbel matning har ändrats och delats upp i två paragrafer. Nyheten är paragraf 17 som beskriver att anläggningar som kan spänningssättas av flera kraftkällor, där elnätet räknas som en kraftkälla, ska förses med varningsskylt med information om vilka alternativa kraftkällor som finns. Exempel på sådan kraftkälla kan alltså vara solcellsanläggning, batteri eller dieselgenerator. Placering av denna skyltning ska göras utifrån den riskbedömning som nämns i stycket ovan. Paragraf 18 innebär i sig inget nytt, den anger att utrustning eller höljen med spänningssatta delar (det vill säga elcentraler, kopplingslådor, växelriktare med mera) ska förses med varningsskyltning om de kan spänningssättas från olika håll.

6. Skylt för batterier

Den paragraf som tidigare beskrev skyltning av anläggningar med kondensatorer har nu utvidgats till § 19 som behandlar anläggningar med ”utrustning med kvarvarande laddning” där även elektriska energilager ingår. Dessa anläggningar ska förses med en varningsskylt som ska informera om att utrustning med kvarvarande laddning finns och vilken typ av utrustning det handlar om, till exempel ett batteri. Utifrån riskbedömningen kan även själva batteriet behöva skyltas.

 

  • Inga träffar.