Elproduktion från solen

Elproduktionen från svenska solkrafts­anläggningar ökar varje år. År 2023 kom 3,1 TWh elenergi från svensk nätansluten solkraft Året innan, 2022, var produktionen från svenska nätanslutna solcells­anläggningar 2,0 TWh. Solelproduktionen ökade med 58 procent. Ökningen av antal producerade kWh var i samma storleksordning som för vindkraften. Samtidigt minskade elproduktionen från övriga kraftslag i Sverige jämfört med året innan.

Om du är nyfiken på hur mycket solel som produceras just nu i Sverige ser du det längre ner på den här sidan.

Historisk produktion av solel

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät anger för varje timme hur mycket solenergi som matas in på det svenska elnätet. Grafiken nedan visar hur mycket solel som, enligt Svenska kraftnät, har matats in varje månad sedan 2018. SCB:s statistik (ovan) inkluderar en schablonberäknad egenanvändning, vilket innebär att de staplarna är något högre än Svenska kraftnäts uppgifter nedan. De två diagrammen nedan är samma data som presenteras på två sätt.

Produktionen just nu

Grafen visar hur stor andel av den svenska installerade soleffekten som producerar el just nu. En kall solig dag ligger andelen nära 100 procent och mörka vintertimmar ligger den tyvärr nära 0 procent.

Statistiken bygger på verkliga mätningar som utförs momentant av CheckWatt, ett av Svensk Solenergis medlemsföretag. CheckWatt mäter elproduktionen från över 10 500 solkraftsanläggningar med en sammanlagd effekt på 230 MW. Detta extrapoleras sedan till det totala antalet anläggningar, cirka 250 000 anläggningar med sammanlagd toppeffekt 3 800 MW, våren 2024.