Arbetsmiljö och säkerhet

När du anlitar en installatör är vårt tips att du hör efter hur företaget arbetar med säkerhetsfrågor. Att arbeta på hög höjd och att hantera elektriska installationer är farligt om man saknar utbildning och lämpligt fallskydd.

En offert som innehåller kostnader för byggnadsställningar och fallskydd kanske är 30 procent dyrare, men kan garantera säkerheten för den som är på taket. Att inte använda ett tillräckligt fallskydd är dessutom ett lagbrott som bidrar till osund konkurrens.

Under 2023 var antalet arbetsolyckor för solcellsmontörer som lett till sjukfrånvaro 188 stycken. Det är 123 procent fler än 2022. Ökningen är högre än ökningen av antalet installationer som är cirka 73 procent. Antalet inrapporterade olyckor per 1000 installationer har således ökat från 1,52 2022 till 1,96 2023.

Sett över en längre period har det årliga antalet anmälda arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro för solcellsmontörer ökat från fem stycken år 2020 till 188 under 2023. Samtidigt ökade antalet nya installationer av solcellsanläggningar från 21 875 år 2020 till uppskattningsvis 96 000 år 2023. Antagligen användes ordet ”solcellsmontör” vid inrapportering av skador i mindre utsträckning år 2020 då det inte ännu var ett väl etablerat yrke. Ökningen i inrapporterade skador 2023 i relation till tidigare år beror sannolikt till stor grad på att yrkestiteln "solcellsmontör" blivit mer etablerad. Helårs statistiken fram till år 2023 sett till antalet inrapporterade olyckor presenteras nedan.

För att få bra statistik framöver är det viktigt att installatörer använder rätt begrepp vid anmälan av en arbetsolycka. I samband med elrelaterade olyckor som rapporteras till Elsäkerhetsverket är det också bra att använda nyckelbegrepp som ”solcellsinstallation” och ”solcellsmontör”.


Grafen nedan visar antalet rapporterade arbetsskador inom solcellsbranschen som har resulterat i sjukfrånvaro. Skadorna är uppdelade på orsak till skadan. Några skador är så sällsynta att de inte är med i sammanställningen, t.ex. angrepp/knuffning av djur. Vi har delat in skadorna i fem kategorier:

 • Elektriska problem som elfel t.ex. i solpanel eller växelriktare
 • Fallande föremål: Personen tog skada av det fallande föremålet
 • Förlorad kontroll över utrustning
 • Fallskador
 • Rörelseskador som halkning, snubbling och sträckning

Fallskador (röda staplar ovan) har varit vanligast genom åren. Under 2023 har kategorin rörelseskador, halkningar och snubblingar varit vanligast. Det kan bero på väderleken, men också på att fler installatörer har börjat anmäla skadorna som ofta är få under rubriken solcellsmontör.

Grafen nedan visar vilken typ av skada som olyckorna resulterade i.

 • Ytliga skador och sår
 • Frakturer
 • Dislokation, vriden ur led, exempelvis stukning
 • Inre skador, som exempelvis hjärnskakning
 • Brännskador
 • Övriga personskador

Ytliga skador är i särklass vanligast alla år utom 2021 då fler dislokationsskador anmäldes.

Hösten 2023 beställde Svensk Solenergi in en rapport från Bolin Communications för att ta reda på vilka synpunkter Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket hade på säkerheten i branschen.
Här ser du rapporten.

 

För att minska antalet olyckor i branschen har Svensk Solenergi tagit fram en certifiering av solcellsmontörer. I vår medlemsdatabas ser du vilka företag som har certifierade montörer.

 

Du kan läsa mer om certifieringen och kunskapsprovet på denna sida.