Uppförande­­­­kod

gäller från och med 7 september 2021

1. Om uppförandekoden
Svensk Solenergi arbetar för en sund och välfungerande bransch inom och i anslutning till solenergi. I enlighet med detta syfte har föreningen antagit en uppförandekod som medlemmarna åtagit sig att följa.

Medlemskap i föreningen ska vara ett signum för kvalitet, för regelefterlevnad och för ett rätt och professionellt agerande mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och branschen och samhället i stort.

Uppförandekoden är antagen av föreningens medlemmar. Styrelsen har i uppdrag att bereda och tolka uppförandekoden samt att hantera frågor om efterlevnad.

2. Allmänt om uppträdande
Medlem ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, med iakttagande av god affärssed och korrekt uppträdande. Medlem ska agera på ett sådant sätt att branschens eller annan medlems goda anseende upprätthålls och inte skadas. Varje medlem ska stödja och respektera internationella överenskommelser om mänskliga fri- och rättigheter.

3. Lagar och regelverk
Medlem ansvarar för att medlemmen har kunskap om och säkerställer att vid var tid gällande lagar, föreskrifter och andra regelverk som är relevanta och tillämpliga för branschen i Sverige, EU och internationellt efterlevs, samt att i förkommande fall följa och respektera handelssanktioner eller motsvarande restriktioner eller sanktioner som beslutats på nationell, EU eller internationell nivå.

4. Marknadsagerande
Medlem får inte – direkt eller indirekt – erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner för att exempelvis behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighets beslut eller agerande.

Medlem ska agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka – direkt eller indirekt – otillbörlig påverkan, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.

5. Arbetsförhållanden
Medlem arbetar för goda arbetsförhållanden genom att verka för att lagar och regler om arbetsmiljö, diskriminering, föreningsfrihet och anställningsvillkor följs.

Medlem ska i övrigt följa lagstiftning, konventioner och riktlinjer om hållbarhet och etik i produktions- och leverantörsled, genom att bland annat verka för att tvångs- eller barnarbete inte förekommer i något led i de värdekedjor som medlemmen är involverad i. För detta ändamål hänvisas medlemmen till föreningens verktyg för stöd till arbetet med att säkerställa goda arbetsförhållanden inom branschen.

6. Miljö
Medlem ska verka för hållbarhet i branschen och att solenergiteknik tillverkas, installeras, används och återvinns med så liten påverkan på miljö och omgivning som möjligt, samt för att branschen ska kunna bidra till att uppnå nationella och internationella miljö- och klimatmål.

7. Produktsäkerhet och installationer
Produkter och system som tillverkas, säljs eller används ska vara kontrollerade och märkta enligt gällande lagstiftning och övriga föreskrifter. Medlem ska eftersträva kvalitet i branschen och ska leverera tjänster och arbete med hög säkerhet, kunnande och professionalitet.

8. Förhållande till andra aktörer
Medlem förväntas ställa samma krav på medlemmens underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners som följer av denna uppförandekod. När medlem bedömer och väljer ut underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners ska förutsättningarna att leva upp till kraven i uppförandekoden vara ett urvalskriterium.

9. Allmänna reklamationsnämnden och domstolsbeslut
Medlem ska utföra uppdrag fackmässigt samt förväntas följa beslut från ARN (Allmänna reklamations- nämnden) eller beslut i domstol.

10. Åtgärder vid avvikelse mot uppförandekoden
Medlem ska ha system för anmälan av avvikelser samt system för egenkontroll. Anmälningar ska tas på allvar och utredas samt, vid behov, åtgärder vidtas och kommuniceras. Lagstadgat skydd för visselblåsare ska upprätthållas och det får inte förekomma vedergällning för anställds eller annan persons anmälan av avvikelser mot uppförandekoden, mot lagstiftning eller andra regelverk, eller för deltagande i utredning av ett klagomål.

Anmälan om beteende som avviker mot uppförandekoden hos medlem i föreningen kan lämnas till Svensk Solenergis kansli.

Att följa uppförandekoden är ett av kraven för medlemskap i föreningen. Medlem som underlåter att leva upp till kraven i denna uppförandekod kan bli föremål för åtgärder från föreningen, såsom underlag, intyg eller styrkande av efterlevande av uppförandekoden. Åtgärden kan i yttersta fall innebära uteslutning ur föreningen. Åtgärder prövas och beslutas av styrelsen, efter beredning i medlemsutskott om styrelsen inrättat sådant.

Våra medlemskap

Koppar

9.900 kr

Denna kategori är bara öppen för företag som huvudsakligen arbetar med solenergi och har en omsättning under 10 Mkr

Brons

15.000 kr

Denna kategori gäller också företag som huvudsakligen arbetar med solenergi men omsätter 10-20 Mkr

Silver

28.500 kr

Silver är till för företag som har annan huvudsaklig verksamhet än solenergi

Guld

33 500 kr

Standardmedlemskapet med bättre förmåner än koppar, brons och silver

Platinum

99 000 kr

Störst synlighet får du i kategorin platinum