Vår expertis inom solenergi är efterfrågad och våra medlemsföretag kompletterar varandra inom olika områden. Det är alltså stor sannolikhet att vi sitter på de svar som sökes och i aktuella frågor som rör solenergi bidrar vi därför ofta med remissvar.

Oavsett om förfrågan kommer från svenska myndigheter, EU eller den privata sektorn, kan vi hjälpa till. Vid händelse vi själva inte sitter på informationen, kan vi beställa en utomstående konsultrapport.

För tillfället är vi även med i olika projekt. Där representerar vi våra medlemsföretag eller sitter med i referensgruppen och bidrar på så sätt med vår expertis. Vi är inte rädda för att sprida forskningsresultat och låta statistiken tala för sig självt i våra utlåtanden. Vi tror och hoppas att fakta räcker långt och därför är vi mycket noggranna med vår källkritik och sättet vi framför fakta i våra texter.

Nedan ser du våra senaste remissvar och beställda konsultrapporter. I vårt Arkiv hittar du samtliga texter. Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

.

Vi är även med i olika projekt. Där representerar vi våra medlemsföretag genom att sitta med i referensgruppen eller bidra på andra sätt med vår expertis. Vi är inte rädda för att sprida forskningsresultat och låta statistiken tala för sig självt i våra utlåtanden. Vi tror och hoppas att fakta räcker långt och därför är vi mycket noggranna med vår källkritik och sättet vi framför fakta i våra texter.

Nedan ser du våra senaste remissvar. I vårt Arkiv hittar du samtliga texter. Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

Senaste remissvaren

Pågående remissvar

 

 

 

Just nu har vi två aktuella remisser som vi ämnar besvara.

1. REPowerEU-paketet
2. Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023
REPowerEU-paketet

 

Den 18 maj återkom EU med sitt utvecklade REPowerEU-paket. Här finns en särskilt intressant passage om att förnybar energi ska anses vara ett ”overriding public interest” vilket skulle kunna göra stor skillnad i tillståndsprocesserna.

Rent allmänt är det osäkert hur stor betydelse de konkreta förslagen i slutändan får, men de visar EU-kommissionens inriktning och stärker därmed caset för all förnybar elproduktion.

o   Förnybartmålet föreslås öka till 45 % 2030, en ökning från det tidigare målet på 40 %. (Ingen direkt praktisk betydelse här i Sverige.)

o   Solkraft framhålls som en av de snabbaste teknikerna att bygga ut, och ett ”REPowerEU-mål” föreslås på över 320 GW nya installationer till 2025, det vill säga dubbelt så mycket som i dag. 

o   Som en del i den ökade solambitionen presenterar kommissionen dels ”the EU solar strategy”, dels ”the European Solar Rooftop Initiative” med “legally binding EU solar rooftop obligation for certain categories of buildings”, två intressanta tillägg till förnybartdirektivet som “operationalises the principle of renewable energy as an overriding public interest” och “introduces the designation of ‘go-to’ areas”.

 

o   Tillägget om ”go to”-områden, “a specific location, whether on land or sea, which has been designated by a Member State as particularly suitable for the installation of plants for the production of energy from renewable sources, other than biomass combustion plants”. För sådana områden får tillståndsprocessen inte överstiga ett år. 

o   Tillägget om ”Overriding public interest” skulle kunna få betydelse, beroende på vad som faktiskt avses (vilka avgränsningar som görs) och hur det tolkas i praktiken. Om det skulle betyda att förnybar energi generellt ska viktas högre än andra intressen kan det bli viktigt i tillståndsprocessen. I den nya artikeln anges att energiproduktion (samt elnät och lagring) ska vara “the overriding public interest” “when balancing legal interests in the individual cases for the purposes of” och så räknas ett antal artiklar i art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet och vattendirektivet upp.

Article 16d

Overriding public interest

By [three months from entry into force], until climate neutrality is achieved, Member States shall ensure that, in the permit-granting process, the planning, construction and operation of plants for the production of energy from renewable sources, their connection to the grid and the related grid itself and storage assets are presumed as being in the overriding public interest and serving public health and safety when balancing legal interests in the individual cases for the purposes of Articles 6(4) and 16(1)(c) of Directive 92/43/EEC, Article 4(7) of Directive 2000/60/EC and Article 9(1)(a) of Directive 2009/147/EC.’

 

o   Att medlemsländerna ”should undertake a mapping exercise to identify appropriate locations for renewable energy installations needed to collectively achieve the revised EU 2030 renewable energy target. They should also designate the renewable go-to areas in which permitting will be simpler and faster than elsewhere”.

o   Att tidigare industri- och gruvområden kan vara särskilt lämpliga för solenergi, men man framhåller också följande kring jordbruksmark:

 • “In particular, under certain conditions, the agricultural use of land can be combined with solar generation in so-called agrivoltaics (or agri-PV). The two activities can establish synergies, whereby PV systems can contribute to crop protection and yield stabilization with agriculture remaining the primary use of the land area. Member States should consider incentives for the development of agri-PV while designing their National Strategic Plans for the Common Agricultural Policy, as well as their support frameworks for solar energy (e.g. through the integration of agri-PV in renewable energy tenders). It is also worth noting that, in the agricultural sector, State aid rules allow investment aid to sustainable energy.”

o   Att “permit-granting procedures for the installation of solar energy equipment in rooftops and other structures created for purposes different than solar energy production should be limited to three months

 

 

Svensk Solenergi bevakar lagstiftningsförslaget REPowerEU samt direktiven om förnybar energi (RED), energieffektivisering (EED) och byggnaders energiprestanda (EPBD).

Remissförfarandet har den 19e augusti som sista dag att inkomma med skriftliga synpunkter. Se inbjudan till remissmötet i detta inlägg för mer information.

Ni hittar förslagen här.

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023

 

Energimyndigheten har nu släppt sin rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023 - Marknadens funktion och administrativa kostnader.  

Det svensk-norska elcertifikatsystemet är nu inne i en ny fas. Nya produktionsanläggningar inkluderas inte i systemet sedan 31 december 2021 och slutdatumet för systemet har tidigarelagts 10 år, till år 2035. Värdet på elcertifikaten har sjunkit till mycket låga nivåer eftersom målen med elcertifikatssystemet har uppnåtts tidigare än förväntat. Det är nödvändigt att anpassa systemet för att minska de administrativa kostnaderna och förenkla för systemets aktörer.

Energimyndighetens rapport innehåller i huvudsak 3 förslag på åtgärder:

 1. Höjd gräns för kvotplikt.
  • För att som elförbrukare inkluderas krävs idag en förbrukning av kvotpliktig el på över 60 MWh per år.
  • Förslag på att höja gränsen från 60 MWh till 1 200 MWh.
  • Ändringen kan påverka vissa innehavare av solcellsanläggningar eftersom egenförbrukad el räknas som kvotpliktig.
 2. Ändrad avgiftsstruktur.
  • Förslag att förskjuta en del av de administrativa kostnaderna från producenterna till förbrukarna.
 3. Ökad transparens på marknaden.
  • Förslag att tidpunkten för tecknandet av en transaktion ska offentliggöras på Cesars hemsida. Detta för att öka transparensen för marknadspriset när antalet transaktioner minskar.

 

Remissvar ska lämnas till infrastrukturdepartementet senast 1 oktober.