Vår expertis inom solenergi är efterfrågad och våra medlemsföretag kompletterar varandra inom olika områden. Det är alltså stor sannolikhet att vi sitter på de svar som sökes och i aktuella frågor som rör solenergi bidrar vi därför ofta med remissvar.

Oavsett om förfrågan kommer från svenska myndigheter, EU eller den privata sektorn, kan vi hjälpa till. Vid händelse vi själva inte sitter på informationen, kan vi beställa en utomstående konsultrapport.

För tillfället är vi även med i olika projekt. Där representerar vi våra medlemsföretag eller sitter med i referensgruppen och bidrar på så sätt med vår expertis. Vi är inte rädda för att sprida forskningsresultat och låta statistiken tala för sig självt i våra utlåtanden. Vi tror och hoppas att fakta räcker långt och därför är vi mycket noggranna med vår källkritik och sättet vi framför fakta i våra texter.

Nedan ser du våra senaste remissvar och beställda konsultrapporter. I vårt Arkiv hittar du samtliga texter. Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

.

Vi är även med i olika projekt. Där representerar vi våra medlemsföretag genom att sitta med i referensgruppen eller bidra på andra sätt med vår expertis. Vi är inte rädda för att sprida forskningsresultat och låta statistiken tala för sig självt i våra utlåtanden. Vi tror och hoppas att fakta räcker långt och därför är vi mycket noggranna med vår källkritik och sättet vi framför fakta i våra texter.

Nedan ser du våra senaste remissvar. I vårt Arkiv hittar du samtliga texter. Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

Senaste remissvaren

 • 19 april, 2024

  Remissvar delbetalning över årsskifte

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Finansdepartementet på promemorian Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2024/00137....

  Läs mer
 • 28 mars, 2024

  Remissvar ökad återvinning av elutrustning

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet på Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning Skrivelsen mynnar...

  Läs mer
 • 16 februari, 2024

  Remissvar regelverk för framtidens elnät

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet på regeringens utredning Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät...

  Läs mer
 • 31 januari, 2024

  Remissvar nya energipolitiska mål

  Svensk Solenergi har skickat in remissvar på Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria Förslag om nya energipolitiska mål. Regeringen har tagit fram...

  Läs mer
 • 23 januari, 2024

  Synpunkter till Ei

  Svensk Solenergi har skickat in synpunkter till Energimarknadsinspektionen, Ei, i deras regeringsuppdrag om informationsdelning vid anslutning till elnätet. Energimarknadsinspektionen, Ei,...

  Läs mer
 • 27 november, 2023

  Remissvar Elinstallationer i lantbruk

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till revideringen av skriften Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet som Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK, publicerar. Skriften...

  Läs mer
 • 21 november, 2023

  Synpunkter om energiforskning

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet inför den kommande energiforskningspropositionen. Energimyndigheten administrerar ett särskilt program för forskning...

  Läs mer
 • 15 november, 2023

  Remissvar om nätutvecklingsplaner

  Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Energimarknadsinspektionens förslag angående föreskrifter om nätutvecklingsplaner. Energimarknadsinspektionen har tagit fram ett förslag angående...

  Läs mer
 • 28 september, 2023

  Remissvar elnätens intäktsreglering

  Energimarknadsinspektionen, Ei, håller just nu på att slå fast regelverket för elnätsföretagens intäktsramar under perioden 2024–2027. Svensk Solenergi har inkommit...

  Läs mer
 • 4 september, 2023

  Remissvar framtidens kapacitets­mekanism

  Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Svenska kraftnäts rapport Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa tillräcklig resurstillgång på elmarknaden. Svenska...

  Läs mer

Pågående remissvar

 

 

 

Remiss av promemorian En kapacitetsmekanism för elmarknaden

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat promemorian En kapacitetsmekanism för elmarknaden. Promemorian innehåller förslag på att införa en kapacitetsmekanism i Sverige för att ersätta det nuvarande systemet med effektreserven som avslutas 15 mars 2025. Förslaget innebär en anpassning av det svenska regelverket för att stämma överens med EU:s elmarknadsförordning. Promemorian innehåller inte detaljerade förslag på hur kapacitetsmekanismen i framtiden ska utformas utan föreslår i stället att den under en övergångsperiod ska var utformad liknande dagens system, med en strategisk reserv. Promemorian föreslår att kapacitetsmekanismen ska finansieras via de balansansvariga på elmarknaden. Svensk Solenergi planerar att besvara remissen. Om du vill ge inspel i frågan, vänligen kontakta Oskar. Remissvar ska lämnas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast 1 juli.

Remiss av rapporten Informationsdelning vid ansökningar om anslutning till elnäten

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat Energimarknadsinspektionens slutrapport från regeringsuppdraget om informationsdelning vid ansökningar om anslutning till elnäten. Svensk Solenergi har fört en aktiv dialog med Ei under regeringsuppdragets gång och har även presenterat våra synpunkter under två seminarium samt skickat in skriftliga synpunkter i frågan. Vi avser att besvara remissen. Om du vill ge inspel i frågan, vänligen kontakta Oskar. Remissvar ska lämnas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast 15 augusti.

Remiss av promemorian Förordningsändringar för att möjliggöra internationellt klimatsamarbete i enlighet med artikel 6 i Parisavtalet

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat promemorian Förordningsändringar för att möjliggöra internationellt klimatsamarbete i enlighet med artikel 6 i Parisavtalet. Promemorian innehåller förslag på ändringar i förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser (2020:1180) som syftar till att underlätta för Sverige att delta i internationella samarbeten där länder åtar sig att göra frivilliga utsläppsminskningar . Svensk Solenergi planerar att inte svara på remissen. Om du vill ge inspel i frågan, vänligen kontakta Oskar. Remissvar ska lämnas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast 24 maj.

Remiss av Swedac:s Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i föreskrifter om mätare för aktiv elenergi (STAFS 2022:8) och mätsystem för mätning av överförd el (STAFS 2022:9)

Swedac, som är en myndighet för ackreditering av mätare och mätteknik, har gett förslag på ändringar av två föreskrifter. Eftersom elcertifikatsystemet är under avveckling är de befintliga krav på elmätare för elcertifikat, för el som inte överförs till elnätet (s.k. elcertifikatsmätare), inte längre aktuella för de mätare som används för ursprungsgarantier. Därav behöver föreskrifterna uppdateras så att kraven ställs även på mätare för ursprungsgarantier. Förslaget innehåller också krav på mätning i 15-minuters intervall (kvartsmätning). Svensk Solenergi planerar att inte svara på remissen. Om du vill ge inspel i frågan, vänligen kontakta Oskar. Remissvar ska lämnas till Swedac senast 13 maj.